Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan vuosille 2019–2023 kirjattiin laadittavan kaupan alan tulevaisuusselonteko, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti.

Valtioneuvoston tulevaisuuselonteko kaupan toimialasta liittyi käynnissä olevaan kaupan toimialan rakennemuutokseen Suomessa ja kaupan rakenteiden globaaliin murrokseen. Hallitusohjelman kirjaamisen jälkeen myös toimintaympäristömuutokset keväästä 2020 lähtien edistivät alan murrosta.

Kaupan tulevaisuusselonteon tavoitteena oli luoda tilannekuva kaupan toimialan nykytilasta ja tulevaisuuskuvasta sekä tuodaan poliittisen päätöksenteon tueksi kehittämisehdotuksia ja nostoja, jotta kaupan toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Lisäksi tavoitteena oli luoda kaupan alan visio ja skenaariot vuodelle 2032. 

Selonteko rajattiin kohdistumaan kuluttajakauppaan (tuotteet ja palvelut) sisältäen päivittäistavarakaupan ja tukkukaupan välisen ketjun. Selonteko kohdistui kaupan rakennemuutoksen kuuteen sisältöalueeseen seuraavasti: 1) kuluttajakäyttäytyminen, 2) työllisyys, koulutus ja osaaminen, 3) aluekehitys ja huoltovarmuus, 4) digitalisaatio, 5) ilmastonmuutos ja yritysvastuu sekä 6) toimivat markkinat ja yrittäjyyden edistäminen. Selonteon aikajänne oli 10 vuotta eteenpäin eli vuoteen 2032.

Valmistelu tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta oli työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluvastuulla. Selonteon valmistelu kuului elinkeinoministerin vastuualueelle, työ tehtiin yhdessä työministerin vastuualueen kanssa.

Valtioneuvosto asetti työlle parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka puheenjohtajana toimi elinkeinoministeri Mika Lintilä. Seurantaryhmässä oli edustajat kaikista eduskuntaryhmistä. Seurantaryhmän kokoonpano

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti valmistelun tueksi kaupan alan tulevaisuusselonteon ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ryhmässä olivat edustettuina seuraavat tahot: Kaupan liitto ry, Keskuskauppakamari, Kuluttajaliitto ry, Osuustoimintakeskus Pellervo ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Perheyritysten Liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Yrittäjät ry, Teknisen Kaupan Liitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Virkamies- ja asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Natalia Härkin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ryhmässä olivat edustettuina seuraavat tahot: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Business Finland sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Selonteko ja eduskuntakäsittely   

Hallitus antoi 10.11.2022 valtioneuvoston tulevaisuusselonteon kaupan toimialasta eduskunnalle (TEMin tiedote).  

Selonteko toi toimialasta tietoa ja kehittämisehdotuksia alalle tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle. Tavoitteena on, että suomalainen kaupan toimiala menestyy kansallisesti sekä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa.

Eduskunnalle luovutettu selonteko sisältää selonteon kuudelle sisältöalueelle yhteensä 38 kehittämisehdotusta, jotka jakaantuvat kolmeen painopistealueeseen. Painopistealueen 1 muodostaa kansallinen kehittämistyö, joka vastaa kaupan rakennemuutokseen ja voimakkaaseen toimintaympäristön muutokseen luomalla uusia ja kehittämällä voimassa olevia kansallisia järjestelmiä, toimintamalleja ja säännöksiä edistämään kaupan alan uudistumista, kasvukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Painopistealue 2 keskittyy kaupan alan rakennemuutoksen läpi vientiin kansallisella tasolla, varmistamalla riittävät resurssit, jotka tarvitaan kaupan alan uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Painopistealue 3 kiteytyy kansainväliseen vaikuttamistyöhön EU-tasolla ja EU:n alueen ulkopuolella.

Tulevaisuusselonteko sisältää kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032. Visiossa painottuvat alan ekosysteeminen työ, alan uudistumista tukeva toimintaympäristö, alan veto- ja pitovoima sekä vastuullisuus. Kolme skenaariota ovat ekosysteemisesti uudistunut kansainvälisesti kilpailukykyinen kauppa, kilpailuhaitan kokenut kauppa ja kilpailukyvyn menettänyt kauppa.

Eduskunnassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta (VNS 12/2022 vp) oli lähetekeskustelussa 8.12.2022 (eduskunnan tiedote), josta selonteko lähetettiin talousvaliokuntaan. Asian käsittelyn tiedot ovat eduskunnan sivustolla.

Eduskunnan kirjelmän EK 87/2022 vp mukaan eduskunta on päättänyt perustuslain 33 §:n 2 momentin säännökseen nojautuen lopettaa työskentelynsä 3. päivänä maaliskuuta 2023 pidettävän täysistunnon päätyttyä. Tasavallan presidentti on 29. päivänä maaliskuuta 2023 julistanut eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2019-2022. Em. kirjelmässä eduskunnan työjärjestyksen 68 §:n 2 momentin mukaisesti ilmoitettiin asiat, jotka ovat rauenneet. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteot otsikon, kohdan 3. mukaan valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta on rauennut.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Natalia Härkin