Hoppa till innehåll

Statsrådets redogörelse ger en vision om framtidens handel

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.28 | Publicerad på svenska 11.11.2022 kl. 9.15
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 10 november 2022 statsrådets framtidsredogörelse om handeln till riksdagen. Redogörelsen ger information om handeln samt utvecklingsförslag för den kommande tioårsperioden. Målet är att den finländska handelssektorn når framgång både nationellt och internationellt, också i framtiden.

Handeln håller på att förändras globalt. Digitaliseringen, den globala marknaden och förändringarna i konsumentbeteendet driver särskilt förnyelsen av handeln. De finländska handelsföretagen ingår i det globala ekosystemet för handel som förändrar de traditionella affärsmodellerna. De viktigaste tecknen på förändring är den globala e-handeln och -plattformarna och den ökade flerkanalshandeln.  

- När vi tänker på den pågående och kommande utvecklingen är det inte något alternativ att vi förnyar vår handelssektor och hänger med i den globala konkurrensen, utan det är ett livsvillkor för att vår handelssektor ska ha framgång i konkurrensen både nationellt och internationellt, säger näringsminister Mika Lintilä.   

Utvecklingsförslagen gäller nationellt utvecklingsarbete, fördelning av resurser och internationellt påverkansarbete 

Redogörelsen gäller konsumenthandeln (produkter och tjänster) och kedjan mellan dagligvaruhandeln och partihandeln. Redogörelsens innehållsområden är 1) konsumentbeteende 2) sysselsättning, utbildning och kunnande 3) regional utveckling och försörjningsberedskap 4) digitalisering 5) klimatförändringar och företagsansvar och 6) en fungerande marknad och främjande av företagande.  

Redogörelsen innehåller sammanlagt 38 utvecklingsförslag som är indelade i tre prioriterade områden. Prioriterat område 1 omfattar det nationella utvecklingsarbetet som svarar på strukturomvandlingen och den kraftiga förändringen i omvärlden genom att skapa nya och utveckla vidare gällande nationella system, verksamhetsmodeller och bestämmelser som bidrar till förnyelse, tillväxtförmåga och tillväxtmöjligheter inom handeln.  

Prioriterat område 2 fokuserar på att genomföra strukturomvandlingen på nationell nivå genom att säkerställa tillräckliga resurser som är nödvändiga för förnyelse, tillväxt och internationalisering inom handeln. Prioriterat område 3 handlar om internationellt påverkansarbete på EU-nivå och utanför EU-området. 

Framtidsredogörelsen innehåller en vision och scenarier för handeln 2032. Visionen fokuserar på ekosystemarbete, en omvärld som bidrar till förnyelse, dragnings- och kvarhållningskraft och  ansvarsfullhet inom handeln. De tre scenarierna är ekosystemiskt förnyad handel med internationell konkurrenskraft, handel som upplevt konkurrensnackdelar och handel som förlorat konkurrenskraften.

Statsrådets framtidsredogörelse om handeln har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet. Den parlamentariska uppföljningsgruppen, styrgruppen och tjänstemanna- och expertarbetsgruppen har medverkat i beredningsarbetet. I samband med beredningen har det hållits breda samråd med olika berörda parter och ordnats två öppna skriftliga samråd. 

Mer information: 
Sonja Hällfors, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 380
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 04 7186
Natalia Härkin, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 04 7168
 


 

 

Tillbaka till toppen