Liikennealan kestävän kasvun ohjelma edistää innovaatioita ja kansainvälistymistä

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma 2021-2023 on päivitys Liikennealan kansalliselle kasvuohjelmalle. Kestävän kasvun ohjelma edistää liikenteen toimialan kestäviin ratkaisuihin perustuvaa yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kasvua. Ohjelman tavoitteena on toimialan investointien ja kansainvälisen kasvun edistäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävillä ratkaisuilla. 

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma kannustaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Liikenneala on merkittävien muutosten keskellä, joiden keskeisinä ajureina toimivat kaupungistuminen, päästövähennystavoitteet, alan innovaatiot ja teknologinen kehitys sekä yritysten markkinamahdollisuudet globaaleille markkinoille.

Ohjelman tavoitteena on synnyttää Suomeen liikennealan kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä ja 10 000 työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Ohjelmaan on luotu yhteinen tavoitetila ja tulevaisuuskuva vuoteen 2030, kuvattu alan osaaminen ja toimintaympäristö, määritelty toimenpiteet lähivuosille sekä organisoitu ohjelman täytäntöönpano ja seuranta.

Skaalautuvia ratkaisuja ekosysteemisellä yhteistyöllä

Ohjelman kaikilla toimenpiteillä pyritään edistämään sellaisen osaamisen ja ratkaisujen kehittämistä yrityksissä, joilla kyetään ratkomaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja kaupungistumisen aiheuttamia haasteita Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelma sisältää kymmenen strategista toimenpidettä seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Toimintaympäristö kestävälle kasvulle
  2. Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille
  3. Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö

Keskeisinä työkaluina ovat digitalisaation laaja keinovalikoima, fossiilittomat käyttövoimat kaikissa liikkumisen ja kuljettamisen muodoissa sekä erilaiset sektorirajat ylittävät tuote- ja palveluinnovaatiot.

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman toimeenpanon seurantaa varten on asetettu ohjausryhmä, jossa on edustajia valtiolta, kaupungeista, yrityksistä ja tutkimussektorilta. Ohjausryhmä seuraa ohjelmassa kuvattujen toimenpiteiden edistymistä ja päättää mahdollisista uusista, täydentävistä toimenpiteistä.

Ota yhteyttä

Sihteeristö   
erityisasiantuntija Jarkko Vesa, työ- ja elinkeinoministeriö    
neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, liikenne- ja viestintäministeriö    
erityisasiantuntija Atte Riihelä, liikenne- ja viestintäministeriö    
ohjelmajohtaja Kimmo Ylisiurunen, Ramboll Finland Oy - kimmo.ylisiurunen(at)ramboll.fi   
toiminnanjohtaja Marko Forsblom, ITS Finland ry - marko.forsblom(at)its-finland.fi    

Puheenjohtajisto   
teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, työ- ja elinkeinoministeriö    
yksikön johtaja Emil Asp, liikenne- ja viestintäministeriö  

Lisätietoja