Samarbete med intressenter

Behandling av personuppgifter

För att kunna sköta uppdraget framgångsrikt behöver vi ett omfattande samarbete med intressenter, partnernätverk och rådgivningstjänster och i det sammanhanget kan vi samla in och behandla kontaktuppgifter och andra personuppgifter om bland annat finländska och utländska aktörer inom den offentliga förvaltningen och privata sektorn, redaktörer samt påverkare inom olika branscher (aktörer inom kulturbranschen, forskare, representanter för frivilligsektorn, inköpare, bloggare med flera). I samband med olika delegationer, EU-sektioner och arbetsgrupper kan vi behandla medlemmarnas eller deltagarnas personuppgifter.

I regel får de uppgifter vi behöver för samarbetet med intressenterna av personerna själva (bland annat visitkort), men vi kan även samla in uppgifter via offentliga kanaler och från våra samarbetspartner.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med vår intressegruppsverksamhet

I samband med vår intressegruppsverksamhet kan vi spara personuppgifter om dig som är väsentliga för verksamheten och samarbetet. Sådana uppgifter kan vara bland annat ditt namn, e-postadress, telefonnummer, landet där du är bosatt, den organisation du företräder samt din tjänstebeteckning eller titel. 

Personuppgifter som sparats i samband med intressegruppsverksamheten förvaras under den tid som krävs för att vi ska kunna utföra våra uppgifter. Vi följer statsrådets informationsstyrningsplan i fråga om förvaringstiden för personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på den registrerades samtycke.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

  • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

För att förbättra tjänstens kvalitet lägger vi ibland ut distributionen av meddelanden och evenemangsinbjudningar som gäller intressegruppsverksamhet till externa tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören kan också verka utanför EU-området om kraven på överföringen av uppgifter enligt dataskyddsförordningen uppfylls.

Vi ingår ett avtal i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning med tjänsteleverantörerna eller i annat fall följer vi kraven i dataskyddsförordningen. 

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.
 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.