Utveckling av förhandlingssystemet

Regeringen har i sitt program fastställt riktlinjer för utvecklingen av förhandlingssystemet på arbetsmarknaden. Regeringen har som mål att stärka den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen för att öka Finlands konkurrenskraft på lång sikt. 

Enligt en föresats i regeringsprogrammet ska lagen om medling i arbetstvister ändras så att den allmänna linjen för justering av löner inte kan överskridas genom ett förlikningsförslag från riksförlikningsmannens byrå eller en förlikningsnämnd.

Regeringen utreder dessutom metoder för att förebygga arbetskonflikter och främja frivillig medling.

Mer information:
Nico Steiner, regeringsråd, fö[email protected]

På bilden finns en tidslinje för hur beredningen framskrider enligt den nuvarande planen. Arbetsministern ordnade ett evenemang för arbetsmarknadens parter 8.11.2023. Därefter ordnades en remissbehandling 8.11.2023–9.1.2024. Arbetsministerns nästa evenemang hölls 16.1.2024. Därefter fortsätter beredningen i arbetsgrupper i februari–maj 2024. Målet är att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen i september 2024. Lagändringarna kan således träda i kraft efter riksdagsbehandlingen 1.12.2024.