Hoppa till innehåll
Media

Ändringar vid årsskiftet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 12.55 | Publicerad på svenska 28.12.2022 kl. 13.16
Pressmeddelande
Kuvituskuva. Pöytäkalenterissa ihmisen käsi on kääntämässä vuoden 2022 lehteä vuoden 2023 edestä pois.

Vi har gjort en sammanställning av de ändringar som sker vid årsskiftet inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Mer information om alla ändringar finner du via länkarna i pressmeddelandet.

Arbetslösas möjligheter att studera förbättras

Arbetslösa arbetssökande kan i fortsättningen studera i större omfattning utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Det blir även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i service-processen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån. Målet är att förbättra sysselsättningen och stärka de offentliga finanserna.

Pressmeddelande om regeringens proposition

Den lägre distributionsskyldigheten för drivmedel gäl-ler också 2023

Distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel sänks med 7,5 procentenheter även 2023. Nästa år är skyldigheten 13,5 procentenheter. Genom den tillfälliga sänkningen av distribut-ionsskyldigheten sänks pumppriset på drivmedel åren 2022 och 2023. Genom ändringarna stävjas priserna på drivmedel, som bland annat har stigit på grund av Rysslands anfallskrig.

Pressmeddelande (på finska)

Lönegarantireformen förbättrar ställningen för anställda som fallit offer för allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande

Lönegarantisystemet hjälper arbetstagaren att få betalt för de löner och andra fordringar som grundar sig på arbetsförhållandet när arbetsgivaren är insolvent. Från och med 2023 förlängs tiden för offer för allvarligt arbetsrelaterat utnyttjande att ansöka om lönegaranti. Lönegarantireformen syftar till att göra lönegarantiprocessen smidigare och bekämpa grå ekonomi.

Pressmeddelande

Ändringar i anmälan om företagsförvärv

Det nya anmälningsschemat för företagsförvärv träder i kraft vid ingången av året. Syftet med det nya anmälningsschemat är att minska företagens administrativa börda vid anmälan om sådana arrangemang som sannolikt inte kommer att orsaka några konkurrenspro-blem. 

KKV:s pressmeddelande

Avsikten är också att anmälningströskeln för företagsförvärv ska sänkas vid årsskiftet. En lägre anmälningströskel förebygger skadlig koncentration av marknaden, eftersom fler företagsförvärv ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. 

Pressmeddelande om regeringens proposition

Omställningsskyddet stärks för att arbetslösa ska sysselsättas snabbare

Syftet med omställningsskyddet, som träder i kraft i början av 2023, är att kunna syssel-sätta uppsagda personer snabbare än tidigare. Utöver det omställningsskydd som bygger på den gällande arbetsavtalslagen bestäms om ett nytt omställningsskydd för de över 55 år som blivit uppsagda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker och som varit an-ställda hos en och samma arbetsgivare minst fem år. 

Det nya omställningsskyddet består av en omställningspenning och en utbildning inom om-ställningsskyddet. Utbildningen inom omställningsskyddet ordnas av arbets- och näringsbyrån. Syftet med omställningsutbildningen är att stödja uppsagda personers yrkes- eller före-tagarfärdigheter och att förbättra deras möjligheter att sysselsätta sig snabbt. Det är meningen att man redan under uppsägningstiden anmäler sig som arbetssökande, genomgår en kartläggning av kompetens och arbetsförmåga och får en sysselsättningsplan.

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 8.7.2022: Ändringar i lagstiftningen för att höja sysselsättningsgraden i fråga om personer som fyllt 55 år

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2023–2025 ‒ nya kommuner i östra Finland omfattas av stödet

Den 8 december 2022 utfärdade statsrådet en förordning enligt vilken det regionala trans-portstödet fortsätter åren 2023–2025. Transportstödet förblir i stort sett detsamma som tidigare. Transportstödet minskar fraktkostnaderna för långa transportresor för produkter som bearbetas av små och medelstora företag i glesbefolkade områden och förbättrar därmed förutsättningarna för företagsverksamhet och företagens konkurrenskraft.
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2023.

Pressmeddelande 8.12.2022: Det regionala transportstödet fortsätter åren 2023–2025 ‒ nya kommuner i östra Finland omfattas av stödet

Lagar som främjar sysselsättning och integration änd-ras när välfärdsområdena inleder sin verksamhet

När ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna till väl-färdsområdena i början av januari, kommer följande lagar att ändras: lagen om sektorsö-vergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (lagen om ett kommunförsök) och lagen om främjande av integration (integrationslagen).

Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ändras vid års-skiftet så att välfärdsområdet i modellen för samverkan blir den aktör som ansvarar för so-cialservicen och hälso- och sjukvårdstjänsterna. I samservicemodellen är det kommunen som tidigare har svarat för social- och hälsovårdstjänsterna. I lagen om ett kommunförsök görs en teknisk ändring som gäller behandlingen av kunduppgifter, eftersom de kommuner som ingår i kommunförsöket även i fortsättningen sköter vissa av de uppgifter som avses i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i stället för arbets- och näringsbyrån.

Enligt integrationslagen ska staten ersätta kommunen för kostnaderna för integrationsfräm-jande. Integrationslagen ändras så att välfärdsområdena hos staten kan ansöka om ersättning för bland annat kostnader för social- och hälsovård som ordnas för flyktingar. Väl-färdsområdet kan också delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen och integrat-ionsplanen tillsammans med arbets- och näringsbyrån eller kommunen, om invandrarens servicebehov förutsätter det. Ansvaret för att stödja barn och unga som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare samt för att ordna boende till exempel i ett familje-grupphem överförs också från kommunerna till välfärdsområdena.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Pressmeddelande 25.5.2022: Regeringen föreslår ändringar i de lagar som främjar syssel-sättning och integration

 Riksdagens svar på regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 84/2022 rd; RSv 129/2022 rd) Länk

Vad förändras i integrationsfrämjandet och i statens ersättningar 2023? | Integration   

Tillbaka till toppen