Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i de lagar som främjar sysselsättning och integration

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 15.37
Pressmeddelande
Invandrade som studerar.

Regeringen föreslår ändringar i tre lagar när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster i början av nästa år överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Ändringarna gäller lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, lagen om främjande av integration (integrationslagen) och lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (lagen om ett kommunförsök). Den 25 maj 2022 ska regeringen överlämna sin proposition till riksdagen.

Ett välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänsterna inom nätverket för sektorsövergripande samservice. I den gällande lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen föreskrivs det om en modell för samverkan vars aktörer är arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten. De aktörer som ingår i modellen för samverkan ska samordna den offentliga arbetskraftsservice som de har organiseringsansvar för, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med den arbetslösas servicebehov. 

I samservicemodellen är det kommunen som svarar för social- och hälsovårdstjänsterna. Enligt propositionen ska lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ändras när organiseringsansvaret överförs så att välfärdsområdet i modellen för samverkan blir den aktör som ansvarar för socialservicen och hälso- och sjukvårdstjänsterna. 

Kommunerna kan fortfarande vara med i nätverket för sektorsövergripande samservice

Fast kommunen inte längre ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster för kunderna inom den sektorsövergripande samservicen, är den fortfarande med i nätverket för sektorsövergripande samservice. Utifrån remissvaren har paragraferna och motiveringen i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen delvis omformulerats. 

Även efter att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförts kan kommunerna erbjuda tjänster som stöder sysselsättningen i samarbete med aktörer inom samservicen som en del av den sektorsövergripande samservicen. Kommunerna ska även i fortsättningen utse de personer som ska leda ordnandet av sektorsövergripande samservice.

Ersättningar för integration förutom till kommuner även till välfärdsområden

I integrationslagen föreslås också ändringar som förtydligar välfärdsområdenas roll.

Enligt integrationslagen ska staten ersätta kommunen för kostnaderna för integrationsfrämjande. Kostnader uppstår bland annat för de social- och hälsovårdstjänster som kommunen ordnar. Enligt propositionen ska integrationslagen ändras så att välfärdsområdena ska kunna ansöka om ersättning bland annat för kostnaderna för ordnandet av social- och hälsovården från och med 2023. 

Kommunerna kan dock ansöka om ersättning retroaktivt för de social- och hälsovårdskostnader som uppkommit för dem före utgången av 2022 fortfarande under 2023 och 2024. Dessutom kan kommunerna även i fortsättningen få ersättning för de kostnader som anges i lagen och som orsakas av integrationsfrämjande.

Propositionen om integrationslagen ändrades utifrån remissvaren så att den kalkylerade ersättning som betalas för personer som får internationellt skydd och deras familjemedlemmar i fortsättningen ska betalas inte bara till kommunen utan också till välfärdsområdet. 

Välfärdsområdet kan delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen och integrationsplanen

Utifrån remissvaren fogades till propositionen dessutom bestämmelser enligt vilka välfärdsområdet kan delta i utarbetandet av den inledande kartläggningen och integrationsplanen tillsammans med arbets- och näringsbyrån eller kommunen, när invandrarens servicebehov förutsätter att dessa olika myndigheters tjänster samordnas. 

Välfärdsområdena ska ordna boende i familjegrupphem 

Enligt integrationslagen ordnas omvårdnad för ett barn eller en ung person som kommit till landet utan vårdnadshavare i familjegrupphem, med hjälp av stödd familjeplacering eller på något annat ändamålsenligt sätt. 

I propositionen föreslås det också att ansvaret för att stödja barn och unga som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare samt för att ordna boende till exempel i ett familjegrupphem ska överföras från kommunerna till välfärdsområdena. Familjegrupphem finns för närvarande i omkring tio kommuner, varför uppgiften inte beräknas öka välfärdsområdenas uppgifter avsevärt. 

Välfärdsområdet ska få full ersättning av staten för de kostnader som skötseln av dessa uppgifter medför. Lagen innehåller också bestämmelser om rätt att få information samt om överföring av avtal och personal. 

Ändringarna träder i kraft 2023

Avsikten är att de föreslagna ändringarna i lagarna ska träda i kraft vid ingången av 2023. 
Samtidigt bereds också en total översyn av bägge lagarna, som för närvarande är på remiss. Avsikten är att dessa propositioner ska överlämnas till riksdagen hösten 2022 och lagarna i fråga avses träda i kraft 2024.

Beredningsunderlaget till propositionerna finns i den offentliga tjänsten under adressen valtioneuvosto.fi/sv/projekt med identifieringskoderna TEM075:00/2021 och TEM100:00/2019.

Ytterligare information:
Mira Karppanen, ledande sakkunnig (integrationslagen), tfn 029 504 7293
Anna Aaltonen, sakkunnig (lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen), tfn 029 504 7097

Tillbaka till toppen