Hoppa till innehåll

Ansökan om kostnadsstöd och ersättning för stängning öppnas för företag i april–maj

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 16.39
Pressmeddelande

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit med över 30 procent på grund av coronaepidemin. Ersättningen för stängning kan sökas av mikroföretag och småföretag vars kundlokaler har stängts med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten. Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstödet öppnas den 27 april 2021 och för ersättningen för stängning den 12 maj 2021. Företagen ansöker om båda stöden hos Statskontoret.

I lagen om kostnadsstöd har gjorts ändringar som gör det möjligt att på ett mer flexibelt sätt bevilja stöd till ensamföretagare och småföretag samt en ny ersättning för stängning till företag som stängts på grund av coronaepidemin. Republikens president stadfäste ändringarna av lagen om kostnadsstöd den 9 april 2021 och lagen träder i kraft den 12 april 2021.

– Vi har uppdaterat kostnadsstödet så att det motsvarar dagens behov. Det beaktar nu bättre både små och stora företag. Dessutom får vi ett verktyg i form av ersättning till små företag som myndigheterna har stängt på grund av coronapandemin. Vi bereder som bäst också ersättning för stängning av stora företag och en evenemangsgaranti, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Statskontoret har redan erfarenhet av utbetalning av kostnadsstöd från två tidigare omgångar. Utifrån den kundrespons vi fått har vi lyckats bra i uppgiften. Därför önskar vi att vi utöver det tredje kostnadsstödet också ska sköta utbetalningen av den nya ersättningen för stängning, säger branschdirektör Jyri Tapper från Statskontoret.

Kostnadsstöd till företag vars omsättning har sjunkit

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd riktar sig till företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent under stödperioden 1 november 2020–28 februari 2021 jämfört i huvudsak med motsvarande tidpunkt 2019–2020.

Företag inom alla verksamhetsområden kan ansöka om kostnadsstöd. Statsrådet utfärdar i april en förordning om de verksamhetsområden som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Den gäller verksamhetsområden vars omsättning minskade med minst 10 procent under stödperioden. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.
 
Kostnadsstödet ersätter företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. De oflexibla kostnaderna har nu definierats noggrannare i lagen. Dessutom kan en viss andel av arbetsgivarens bikostnader, såsom socialskyddsavgifter och kostnader för företagshälsovård, ersättas i fortsättningen.

Ensamföretagare ska i fortsättningen ansöka om stöd hos Statskontoret

Kostnadsstöd betalas till företag till ett belopp av minst 2 000 euro, om stödvillkoren uppfylls. Detta underlättar i synnerhet situationen för ensamföretagare. Stöd beviljas på basis av företagens minskade omsättning och de faktiska kostnaderna.

För att ett företag ska kunna ansöka om kostnadsstöd måste det ha ett FO-nummer. Ett ytterligare krav är att företaget under stödperioden har godtagbara kostnader på minst 2 000 euro.

Stödets maximibelopp höjs, vilket i sin tur svarar speciellt på de stora företagens behov. Företaget kan i fortsättningen få en miljon euro i stöd, då den övre gränsen vid tidigare ansökningsomgångar har varit 500 000 euro.

Restauranger och andra stängda företag kan få ersättning för stängning

Ersättning ska betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande ska hållas stängda i samband med coronaviruspandemin. Den nya ersättningen för stängning gäller små företag och mikroföretag med högst 49 anställda. Stängda företag kan också ansöka om kostnadsstöd.

Ersättningen för stängning för större företag är under beredning. Arbets- och näringsministeriet förhandlar för närvarande med Europeiska kommissionen om villkoren och maximibeloppet för stöd till stora företag.

Ersättningen för stängning gäller restauranger och andra förplägnadsföretag som tillfälligt har stängts för kunder genom lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Försäljning av mat för avhämtning är dock tillåten. Ersättningen beräknas för den verksamhet som stängningen gäller.

Ersättning kan också betalas till sådana företag som kommunen eller regionförvaltningsverket med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar har bestämt att ska stängas. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott, träningslokaler, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekparker.  

Ersättningen för stängning baserar sig på företagets kostnader för februari 2021

Ersättningen betalas till företag för den tid de är stängda. Om antalet kunder i företaget har begränsats men lokalen inte har stängts helt och hållet, kan företaget inte få ersättningen för nedstängning.

Ersättningen för stängning föreslås basera sig på företagets kostnader för februari 2021 och på företagets anmälan om hur stor del av affärsverksamheten som stängs. Lönekostnaderna ersätts till 100 procent och de övriga kostnaderna, såsom hyreskostnader, till 70 procent.

I både beloppet av kostnadsstödet och beloppet av ersättningen för stängning beaktas de coronastöd som beviljats tidigare. Stödens maximibelopp får inte överstiga 1,8 miljoner euro enligt EU:s regler om statligt stöd.

Ansökan om kostnadsstöd pågår fram till den 23 juni 2021. Ersättning för stängningen ska sökas inom fyra månader från utgången av den kalendermånad då skyldigheten att hålla lokalerna stängda upphörde.

Den första ansökningsomgången för kostnadsstöd ordnades i juli–augusti 2020. Den andra ansökningsomgången inleddes i december 2020 och avslutades i februari 2021. För den tredje ansökningsomgången och ersättningen för stängning har det reserverats sammanlagt 356 miljoner euro.  

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 331 3791

Tillbaka till toppen