Hoppa till innehåll

Avsikten är att förbättra arbetslösas studiemöjligheter – regeringens proposition på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2022 16.25
Pressmeddelande

Regeringen bereder förbättringar i arbetslösas möjligheter att studera utan att förlora arbetslöshetsförmån. I propositionen ingår även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i serviceprocessen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Heltidsstudier och deltidsstudier påverkar på olika sätt erhållandet av arbetslöshetsförmån. Under den tid som en person bedriver studier på heltid har personen inte rätt till arbetslöshetsförmån. Arbetssökande kan emellertid studera på deltid utan att studierna påverkar rätten till arbetslöshetsförmåner. Då måste arbetssökanden bland annat söka arbete och vara beredd att ta emot heltidsarbete.

Ändringarna i den proposition som sänds på remiss förtydligar hur arbetssökandens studier påverkar rätten att få arbetslöshetsförmån och gör behandlingen av utkomstskyddsärenden smidigare.

Det ska bli möjligt att bedriva vissa studier utan att förlora arbetslöshetsförmånen

Enligt utkastet till regeringsproposition ska arbetssökande i fortsättningen kunna bedriva andra studier än studier som separat fastställts som studier på heltid utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Till exempel kortare kurser, utbildningar, behörighetsutbildningar och studier vid medborgarinstitut samt mindre studier vid en öppen högskola hör till de studier som kan bedrivas fritt. Arbetssökanden behöver inte underrätta arbets- och näringsbyrån eller kommunen för kommunförsöket med sysselsättning om dessa studier, och studierna utreds inte när arbetssökanden ansöker om arbetslöshetsförmån.

Studier som leder till examen ska även i fortsättningen betraktas som heltidsstudier, och det ska inte heller i fortsättningen finnas rätt till arbetslöshetsförmåner under tiden för studierna. Dessutom är heltidsstudier på samma sätt som för närvarande bland annat omfattande studier vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolor, påbyggnadsexamensstudier vid universitet samt yrkesexamens- och specialyrkesexamensstudier samt heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter.

Studier på heltid kan även i fortsättningen visas utgöra bisyssla om arbetssökanden tidigare under studierna har arbetat eller varit företagare i minst sex månader. I sådana fall utgör studierna inget hinder för att ta emot arbete. Studier som inletts under ett anställningsförhållande ska inte heller framöver utgöra ett hinder för att erhålla arbetslöshetsförmån om arbetslösheten beror på en orsak som inte är beroende av den arbetssökande. Dessutom påverkar studier som genomförs som en del av sysselsättningsfrämjande service inte rätten till arbetslöshetsförmåner.

Ändringar i skyldigheten att söka arbete för dem som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån

Regeringen bereder dessutom ändringar i den skyldighet att söka arbete som gäller arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån samt i den serviceprocess som erbjuds som stöd för jobbsökning. För närvarande ska de som i över en månad bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån i regel söka tre arbetsmöjligheter under tre månaders tid. I fortsättningen ska de i regel söka fyra arbetsmöjligheter per månad för att rätten till utkomstskydd för arbetslösa ska fortsätta.

Ändringen tillämpas inte på arbetssökande som efter grundskolan eller gymnasiet inte har genomgått utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter eller som bedriver heltidsstudier som stöds med arbetslöshetsförmån.

Målet är 1 100 fler sysselsatta

Ändringen av den skyldighet att söka arbete som gäller personer som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån beräknas öka sysselsättningen med cirka 1 100 sysselsatta och stärka de offentliga finanserna med cirka 41 miljoner euro per år.

Propositionen hänför sig till regeringsprogrammets mål att höja sysselsättningsgraden. Genom propositionen genomförs regeringsprogrammets mål att arbetslösa ska få bättre möjligheter att studera på deltid vid sidan om jobbsökningen. Bakgrunden till detta är det beslut som regeringen fattade den 11 februari 2022 om sysselsättningsåtgärder som stärker statsfinanserna med minst 110 miljoner euro samt de riktlinjer för studier och arbetslöshetsförmåner som då drogs upp.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om lagstiftningen om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd senast den 1.7.2022. Avsikten är att propositionen ska överlämnas till riksdagen i höst i samband med budgetförslaget för 2023.


Mer information:
Noora Santala, specialsakkunnig, tfn 029 504 7304 (studiernas inverkan på rätten till utkomstskydd för arbetslösa)
Minna Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 366 (tjänster för arbetslösa)
Eero Janhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 201 (tjänster för arbetslösa)
 

Tillbaka till toppen