Hyppää sisältöön
Media

Työttömien opiskelumahdollisuuksia halutaan parantaa – hallituksen esitys lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2022 16.25
Tiedote

Hallitus valmistelee parannuksia työttömien mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuutta menettämättä. Esitykseen sisältyy myös muutoksia niiden työnhakijoiden työnhakuvelvoitteeseen ja palveluprosessiin, jotka opiskelevat omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella tuettuina.

Päätoimiset ja sivutoimiset opinnot vaikuttavat eri tavoin työttömyysetuuden saamiseen. Päätoimisen opiskelun ajalta ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Työnhakija voi kuitenkin opiskella sivutoimisesti ilman, että opiskelu vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työnhakijan täytyy tällöin muun muassa hakea työtä ja olla valmis ottamaan vastaan kokoaikatyötä. 

Lausuntokierrokselle lähtevän esityksen muutokset selkeyttäisivät työnhakijan opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta ja sujuvoittaisivat työttömyysturva-asioiden käsittelyä.

Tiettyjä opintoja voisi opiskella vapaasti työttömyysetuutta menettämättä 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan työnhakija voisi jatkossa opiskella työttömyysetuutta menettämättä muita kuin erikseen päätoimisiksi määriteltyjä opintoja. Vapaasti opiskeltaviin opintoihin kuuluisivat esimerkiksi lyhyehköt kurssit, koulutukset, pätevöitymiskoulutukset ja opinnot kansalaisopistossa sekä vähäiset opinnot avoimessa korkeakoulussa. Työnhakijan ei tarvitsisi ilmoittaa näistä opinnoista TE-toimistolle tai työllisyyden kuntakokeilun kunnalle, eikä opintoja selvitettäisi työnhakijan hakiessa työttömyysetuutta.

Tutkintoon johtavia opintoja pidettäisiin jatkossakin päätoimisina, eikä niiden ajalta olisi jatkossakaan oikeutta työttömyysetuuteen. Lisäksi päätoimisia olisivat nykyistä vastaavasti muun muassa laajat avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, yliopiston jatkotutkinto-opinnot sekä ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkinto-opinnot sekä ammatillisia valmiuksia antavat kokoaikaisen opinnot. 

Päätoimiset opinnot voisi jatkossakin osoittaa sivutoimisiksi, jos työnhakija on aiemmin opintojen aikana käynyt töissä tai toiminut yrittäjänä vähintään kuuden kuukauden ajan. Tällöin opiskelua ei pidetä esteenä työn vastaanottamiselle. Jatkossa työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät myöskään estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu työnhakijasta riippumattomasta syystä. Lisäksi osana työllistymistä edistävää palvelua suoritettavat opinnot eivät vaikuttaisi työttömyysetuusoikeuteen.

Muutoksia työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien työnhakuvelvollisuuteen

Hallitus valmistelee lisäksi muutoksia työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevia työnhakijoita koskevaan työnhakuvelvollisuuteen sekä työnhaun tueksi tarjottavaan palveluprosessiin. Nykyisin työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja yli kuukauden ajan opiskelevien tulee lähtökohtaisesti hakea kolmea työmahdollisuutta kolmen kuukauden aikana. Jatkossa heidän tulisi hakea lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuisi.

Muutosta ei sovellettaisi työnhakijoihin, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai jotka opiskelevat päätoimisesti työttömyysetuudella tuettuna luku- ja kirjoitustaidon opintoja.  

Tavoitteena 1 100 lisätyöllistä

Työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien työnhakuvelvollisuutta koskevan muutoksen arvioidaan parantavan työllisyyttä noin 1 100 työllisellä ja vahvistavan julkista taloutta noin 41 miljoonalla eurolla vuodessa.

Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen nostaa työllisyysastetta. Esityksellä toteutettaisiin hallitusohjelman tavoitetta parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa. Taustalla on hallituksen 11.2.2022 tekemät päätökset valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista sekä tuolloin tehdyt linjaukset opiskelusta ja työttömyysetuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevasta lainsäädännöstä 1.7.2022 mennessä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Noora Santala, puh. 029 504 7304 (opintojen vaikutus työttömyysturvaoikeuteen)
erityisasiantuntija Minna Nieminen, puh. 0295 047 366 (työttömien palvelut)
erityisasiantuntija Eero Janhonen, puh. 0295 047 201 (työttömien palvelut)
 

 
Sivun alkuun