Hoppa till innehåll
Media

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen påskyndar uppehållstillstånden för dem som kommer till Finland för att arbeta – utkastet till regeringsproposition sänds på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 10.58
Pressmeddelande
Kocken avslutar matportionen.

Regeringen strävar efter att genom en reform av 5 kap. i utlänningslagen påskynda uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn före utgången av regeringsperioden. Reformen ökar också användningen av automation och gör det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen. 

Regeringen har som mål att öka den arbets- och utbildningsbaserade invandringen. Därför föreslås ändringar i 5 kap. i utlänningslagen och i vissa andra bestämmelser och lagar. Ett utkast till regeringsproposition om dessa ändringar sänds nu på remiss. Syftet med ändringarna är att snabba upp de arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocesserna så att behandlingstiden för ansökningarna är i genomsnitt 30 dygn i slutet av regeringsperioden. 

I propositionsutkastet föreslås det att det i lagen ska föreskrivas om de allmänna villkoren för beviljande av alla uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt föreskrivs om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i samband med uppehållstillståndsprocessen.

Över 80 procent av besluten på grund av arbete och utbildning är positiva

Utredningar visar att mer än 80 procent av uppehållstillstånden på grund av arbete och utbildning avgörs positivt. De nya bestämmelserna gör det möjligt att utnyttja delautomatiseringen i större utsträckning än tidigare. Tillståndsmyndigheterna ska också utnyttja uppgifter från andra myndighetsregister, vilket innebär att de inte längre behöver begäras av den sökande eller arbetsgivaren. 

I lagen ska den sökande anvisas att i första hand lämna in sin ansökan elektroniskt, vilket innebär att också arbetsgivaren ska sköta sina ärenden elektroniskt. Det ska dock fortfarande vara möjligt att göra en pappersansökan.

I lagen föreslås också bestämmelser om certifiering av arbetsgivare, genom vilka det föreskrivs om förutsättningarna för certifiering samt om beviljande, verkan och återkallande av certifiering. Certifieringen av arbetsgivare bidrar också till att försnabba tillståndsprocessen. 

Nya typer av tillstånd tas in i lagen

Bestämmelserna om uppehållstillstånd för företagare och tillväxtföretagare preciseras och de som avlagt examen eller slutfört ett forskningsarbete i Finland får ett eget tillstånd. Även uppehållstillstånd för specialsakkunnig ska fogas till lagen som ett separat tillstånd samtidigt som det föreskrivs noggrannare än för närvarande om hur lönen bestäms. 

Reformen möjliggör också muntliga höranden som hör till tillståndsprocessen så att hörandet vid beskickningen också kan ske via en distansförbindelse. Vid behov kan hörandet ske i en extern tjänsteleverantörs lokaler, om lokalen, arrangemangen, förbindelserna och säkerheten har säkerställts. 

Enligt gällande lagstiftning ska resedokumentet vara giltigt under hela den tid som uppehållstillståndet beviljas. I utkastet till proposition föreslås det att det i fortsättningen ska räcka med att resedokumentet är i kraft när det första uppehållstillståndet beviljas.

Utnyttjande av arbetskraft förebyggs genom förbättrad tillsyn  

Samtidigt som arbetskraftsinvandringen främjas strävar Finland efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Därför föreslås det preciseringar också i bestämmelserna om tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft. 

Möjligheten att fatta ett beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd, enligt vilket uppehållstillstånd på grund av arbete under den bestämda tiden inte beviljas för anställning hos den arbetsgivare som beslutet gäller, ska utvidgas till att utöver uppehållstillstånd för arbetstagare också gälla alla andra uppehållstillstånd på grund av arbete. Förutom arbets- och näringsbyrån kan även Migrationsverket i fortsättningen fatta beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd. 

Reformförslagen sänds nu på remiss

De föreslagna lagändringarna och författningsändringarna är på remiss mellan den 24 januari och 7 mars 2022. Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Regeringspropositionen förväntas gå vidare till riksdagen i början av maj. Lagreformerna avses träda i kraft vid ingången av oktober. 

Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 029 504 7355
Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef , tfn 029 504 7350

Tillbaka till toppen