Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Den övre åldersgränsen för eftervård av unga som kommit till Finland utan vårdnadshavare höjs till 25 år

Arbets- och näringsministeriet
9.7.2020 14.26
Pressmeddelande

En ung person som kommit till Finland som minderårig utan vårdnadshavare och som har beviljats uppehållstillstånd kan från och med den 15 juli 2020 omfattas av eftervård till dess att han eller hon fyller 25 år. Republikens president stadfäste ändringen av integrationslagen den 9 juli 2020.

I lagen om främjande av integration föreskrivs det om de tjänster som tillhandahålls personer som anlänt som minderåriga utan vårdnadshavare och som fått uppehållstillstånd. Hittills har unga kunnat omfattas av stödet tills de fyller 21 år. Integrationslagen ändrades eftersom den motsvarande övre åldersgränsen för eftervård inom barnskyddet höjdes till 25 år den 1 januari 2020. Ändringen träder i kraft den 15 juli 2020.

Kommunerna svarar för ordnandet av eftervårdstjänster för unga som kommit till landet utan vårdnadshavare. Staten ersätter kommunerna för de kostnader som orsakas av boende för och stöd till unga som vistas i landet utan vårdnadshavare. I och med lagändringen ersätts kommunerna för kostnaderna för anordnandet av tjänster till dess att den unga personen fyller 25 år. Enligt integrationslagen är en förutsättning för ersättning att närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunen har avtalat om ersättningen särskilt. Kostnaderna ersätts för högst tio år.

Främjande av integration är ingen grund för barnskyddstjänster

Samtidigt gjordes det ändringar i integrationslagen för att förtydliga bestämmelserna i den gällande lagen. Den tidigare hänvisningen andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster ersattes med hänvisningen socialvårdstjänster och andra stödtjänster. I lagen ströks också den bestämmelse i vilken anges att som tjänster som stöder och främjar integration kan ordnas till exempel åtgärder och tjänster inom barnskyddets eftervård för minderåriga invandrare som anlänt utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd.

Syftet med ändringarna är inte att ändra innehållet i stödet till dem som kommit utan vårdnadshavare, utan endast att förtydliga att stödet enligt integrationslagen inte är en tjänst inom barnskyddet.

Mer information:
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 254

Tillbaka till toppen