Hoppa till innehåll

Efterlevnadskontrollen av konkurrensreglerna effektiviseras – ändringarna träder i kraft den 24 juni

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.43 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 15.08
Pressmeddelande

De ändringar som görs i konkurrenslagen baserar sig i huvudsak på ett EU-direktiv. Det stärker och förenhetligar konkurrensmyndigheternas förmåga i medlemsstaterna att genomföra EU:s konkurrensregler. Målet är att säkerställa en fungerande konkurrens mellan företagen på EU:s inre marknad. I Finland utvidgar ändringarna Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter i fråga om konkurrensbegränsningar.

Statsrådet behandlade den 17 juni 2021 riksdagens svar på regeringens proposition, som hade lämnats till riksdagen den 5 november 2020. Lagen avses träda i kraft den 24 juni 2021 efter att republikens president har stadfäst den.

Konkurrens- och konsumentverket får mer omfattande befogenheter att utreda konkurrensbegränsningar och föreslå påföljdsavgifter

Centrala ändringar i konkurrenslagen som baserar sig på EU-direktivet:

  • Konkurrens- och konsumentverket kan föreslå och domstolen påföra företag en påföljdsavgift inte bara för konkurrensbegränsningar utan också för brott mot förfarandereglerna och underlåtelse att iaktta vissa beslut.
  • För att en konkurrensbegränsning ska kunna upphöra kan Konkurrens- och konsumentverket under strikta förutsättningar också bestämma om strukturella åtgärder. Strukturella åtgärder kan vara till exempel slopande av en affärsenhet eller en andel av konkurrentens aktiekapital.
  • Vid bedömningen av beloppet av de påföljdsavgifter som påförs sammanslutningarna beaktas under vissa förutsättningar också omsättningen för sammanslutningens medlemmar. Dessutom kan medlemmarna i en företagssammanslutning vara skyldiga att betala den påföljdsavgift som fastställts för sammanslutningen, om sammanslutningen inte kan betala den och vissa andra villkor är uppfyllda.
  • Samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i EU fördjupas. De nya bestämmelserna gör det bland annat möjligt att meddela om och genomföra gränsöverskridande beslut om böter och vite samt att göra inspektioner på begäran av en annan medlemsstat. 
  • Bestämmelserna om befrielse från påföljdsavgifter och nedsättning av påföljdsavgifterna (s.k. leniency) revideras för att systemet ska fungera enhetligt och effektivt i EU.

Utöver de ändringar som direktivet förutsätter ändras de bestämmelser som gäller bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Till följd av ändringarna kan företagen i fortsättningen bättre på förhand uppskatta beloppet av den påföljdsavgift som föreslås för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare. Denna ändring baserar sig på det behov som observerats i Finland, inte på EU-direktivet.

Företagens rättsskydd har beaktats bland annat genom att man utökat hörandet av parterna innan beslut fattas. I lagen finns också bestämmelser om rätten att överklaga och om att påföljdsavgifter kan verkställas först när de har vunnit laga kraft.

Ytterligare information:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 027
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 047 217

Tillbaka till toppen