Hoppa till innehåll

En ny lag förtydligar bestämmelserna om tillsyn över aerosoler

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 14.06
Nyhet
Aerosolipullo

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler. Genom den nya lagen säkerställs att de aerosoler som finns på marknaden uppfyller de krav som gäller dem och att aerosolerna är säkra. Propositionen förenhetligar dessutom bestämmelserna om tillsynen över aerosoler.

Avsikten är att lösgöra aerosolernas produktkrav från kemikaliesäkerhetslagen och stifta en ny produktlag om dem. Den separata produktlagen möjliggör i framtiden en flexiblare reaktion på eventuella ändringar av EU-rättsakter som gäller aerosolbehållare och förtydligar bestämmelserna om tillsynen över aerosolbehållare.

Genom propositionen förenhetligas bestämmelserna om tillsyn genom att bestämmelserna om aerosoler fogas till tillämpningsområdet för marknadskontrollagen.

Tekniska ändringar i lagstiftningen

Det är fråga om en lagstiftningsteknisk reform. I propositionen föreslås inga ändringar av de gällande produktsäkerhetskrav för aerosoler som baserar sig på EU-rättsakter och inga nya krav ställs. Reformen främjar målet att kemikaliesäkerhetslagen endast ska gälla säkerheten under användningstiden för produkter som innehåller farliga kemikalier eller explosiva varor och tillsynen över dessa.

Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 3 september 2020. Reformen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Sirpa Sillstén, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 094

Tillbaka till toppen