Hallituksen esitys TEM/2020/125

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 121/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sirpa Sillstén, p. +35 8295047094

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia (kemikaaliturvallisuuslaki), eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (markkinavalvontalaki) sekä painelaitelakia. Esityksessä ehdotetaan, että aerosoleja koskevat tuotevaatimussäännökset kumottaisiin kemikaaliturvallisuuslaista. Kemikaaliturvallisuuslakiin jäisivät aerosolien osalta niiden teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuutta koskevat säännökset. Kemikaaliturvallisuuslain nojalla voimassa oleva aerosoliasetus kumottaisiin. Aerosoleja koskevat tuotevaatimussäännökset ehdotetaan säädettäväksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetulla lailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Uuteen asetukseen sisällytettäisiin yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten sijaan viittaukset niin kutsutun aerosolidirektiivin liitteeseen, jossa kysymyksessä oleva tekninen vaatimus on kuvattu. Tällä tavoin aerosolidirektiivin edellyttämät aerosolien yksityiskohtaiset tekniset tuotevaatimukset pysyisivät katkeamatta osana kansallista lainsäädäntöä. Esityksellä yhdenmukaistettaisiin valvontaa koskevaa sääntelyä. Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi, että aerosoleja koskeva sääntely lisätään markkinavalvontalain soveltamisalaan. Ehdotetun lain markkinavalvontaviranomainen olisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, joka toimii myös nykyisin kemikaaliturvallisuuslain nojalla aerosolien tuotevaatimussäännösten noudattamista valvovana viranomaisena sekä olosuhde- ja käytönaikaista turvallisuutta koskevien säännösten noudattamista valvovana viranomaisena. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esitys on suurelta osin lainsäädäntötekninen. Esityksellä ei ehdoteta muutettavaksi voimassaolevia aerosolien tuoteturvallisuusvaatimuksia eikä asetettavaksi uusia vaatimuksia. Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen