Hoppa till innehåll
Media

Energi- och transportministrarna till EU:s ministermöten i Slovenien 22–23 september

arbets- och näringsministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2021 15.28 | Publicerad på svenska 22.9.2021 kl. 11.55
Pressmeddelande
Kuvassa ministerit Lintilä ja Harakka

De informella energi- och transportministermötena under Sloveniens EU-ordförandeskap ordnas i Kranj 22–23 september 2021. Under energiministrarnas del den 22 september diskuteras en skärpning av EU:s mål för energieffektivitet och andelen förnybar energi. Temat för transport- och energiministrarnas gemensamma möte samma dag är eltrafik.

Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid energiministrarnas möte. I energi- och transportministrarnas gemensamma möte deltar också kommunikationsminister Timo Harakka

På basis av det bakgrundsdokument som Slovenien berett diskuterar energiministrarna de förslag till reform av direktivet om förnybar energi (REDII) och direktivet om energieffektivitet (EED) som ingår i kommissionens 55 %-paket från juli. Kommissionen har bland annat föreslagit att de mål för energieffektivitet och förnybar energi som behandlas i direktiven ska skärpas för att det mål för minskning av utsläppen med minst 55 procent som uppställts för 2030 ska kunna nås. Slovenien ber medlemsstaterna fästa uppmärksamhet vid hur man kan säkerställa att målen uppnås. 

De viktigaste ändringarna i förslaget som gäller förnybara energikällor hänför sig till målen för förnybar energi, hållbarhetskriterierna och åtgärderna inom transport- och värmesektorn. Genom ändringen beaktas också EU:s nya strategier för havsenergi, sektorsintegration och väte samt biodiversitet.

I kommissionens förslag om energieffektivitet finns bestämmelser om nivån på energiförbrukningen inom EU år 2030, om energieffektivitetssatsningar på nationell nivå och om bindande energisparkrav för varje medlemsstat. 

Transport- och energiministrarna diskuterar tillsammans främjandet av eltrafiken

Rubriken för energi- och transportministrarnas gemensamma bidrag är ”elektriska färdsätt”, och där diskuteras genomgående utmaningar för energi- och trafiksektorerna när det gäller elektriska färdsätt. Målet är att garantera en hållbar omställning till en integrerad eltrafik. Genom initiativen i det 55 %-paket som kommissionen presenterade i juli främjas elektrifieringen av trafiken och därigenom utsläppsminskningarna.

Centrala initiativ med tanke på den elektriska trafiken är särskilt förslaget till förordning om strängare CO2-gränsvärden för personbilar och paketbilar och om fastställande av ett nytt gränsvärde för 2035, förslaget till förordning om införande av infrastruktur för alternativa bränslen, förslaget till ändring av utsläppshandelsdirektivet (ny utsläppshandel för vägtrafik och byggnader), förslaget till ändring av direktivet om förnybar energi och förslaget till direktiv om byggnaders energiprestanda i december 2021. 

Finland anser det vara viktigt att man som ett resultat av förhandlingarna om 55 %-paketet i sin helhet uppnår det klimatmål på minst 55 procent som uppställts för 2030, och att det också kan överskridas. Det är viktigt att förhandlingarna framskrider i rask takt för att det ska finnas tillräckligt med tid för genomförandet. 55 %-paketet styr också omställningen till en klimatneutral ekonomi. Omställningen ska genomföras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som beaktar de aspekter som hänför sig till förebyggandet av förlusten av biologisk mångfald, digitaliseringen samt en rättvis övergång.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Eero Karjalainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746 (EU-samordning av energi vid arbets- och näringsministeriet)
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 175
 

Tillbaka till toppen