Hoppa till innehåll

Proposition till remissbehandling: En överföring av TE-byråernas uppgifter i fråga om utkomstskydd för arbetslösa till arbetslöshetskassorna och Fpa

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2020 16.01
Pressmeddelande

Syftet är att överföra merparten av arbets- och näringsbyråernas nuvarande uppgifter i samband med utkomstskyddet för arbetslösa och alterneringsledighet till utbetalarna av arbetslöshetsförmån, dvs. Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna.

Arbets- och näringsministeriet sände den 13 januari 2020 på remiss ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om organisering av genomförandet av systemen för utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet.

Syftet med ändringen är att öka arbets- och näringsbyråernas möjligheter att koncentrera sig på arbetsförmedling och stödja möjligheten till sysselsättning för arbetssökande. Samtidigt främjas flexibilitet vid ansökan om arbetslöshetsförmån när utbetalarna av arbetslöshetsförmånen utreder och avgör större delen av förutsättningarna för betalning av arbetslöshetsförmånen.

Kostnaderna för skötseln av de nya uppgifterna ersätts av statens medel till dem som betalar ut arbetslöshetsförmånen. Den arbetsmängd vid arbets- och näringsbyråerna som använts för att utföra de uppgifter som ska överföras kommer att riktas till den service vid byråerna som tillhandahålls av tjänstemän och som stöder sysselsättningen och tillgången på kompetent arbetskraft. Personal vid arbets- och näringsbyråerna övergår inte i anställning hos dem som betalar ut arbetslöshetsförmån på grund av överföringen av uppgifterna.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1.4.2021. Enligt propositionen avgör utbetalarna av arbetslöshetsförmånen i fortsättningen bland annat om en person är arbetslös samt vilken inverkan sysselsättning i företagsverksamhet eller eget arbete eller studier har på rätten att få arbetslöshetsförmåner.

Enligt propositionen ska arbets- och näringsbyrån fortfarande när det gäller de nuvarande uppgifterna i samband med verkställigheten av systemet för utkomstskydd för arbetslösa avgöra om personen i fråga ska anses vara en arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån som söker heltidsarbete på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom ska arbets- och näringsbyrån fatta beslut om åläggande av påföljd, stödjande av en arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån och meddelar om den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service.

Ett utlåtande om utkastet till proposition kan lämnas fram till den 6.3.2020. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2020.

Ytterligare upplysningar:

Eeva Vartio, regeringssekreterare, ANM, tfn 0295 047 082, [email protected]

Tillbaka till toppen