Hoppa till innehåll

Kontrollen av EU:s konkurrensreglers efterlevnad effektiveras – remissbehandling om ändringar i konkurrenslagen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 14.17 | Publicerad på svenska 18.5.2020 kl. 14.38
Pressmeddelande

Regeringens utkast till en proposition, vars huvudsakliga syfte är att införa ändringar i den nationella konkurrenslagen som krävs av EU-direktivet, är på remiss 14.5–24.6.2020. Lagändringarna enligt direktivet ska utvidga Konkurrens- och konsumentverkets befogenheter.

Europaparlamentet och rådet gav den 11 december 2018 ett direktiv vars genomförande ska effektivera och harmonisera kontrollen av konkurrensreglernas efterlevnad inom EU. Direktivet fastställer en miniminivå för de nationella konkurrensmyndigheternas befogenheter att utreda, kontrollera efterlevnad och påföra sanktionsavgifter.

Den nationella konkurrensrätten grundar sig på konkurrenslagen och den myndighet som tillämpar lagen är Konkurrens- och konsumentverket. Arbets- och näringsministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av EU-direktivet.

Det utkast som är på remiss är arbetsgruppens betänkande som kompletterats en aning. Bland annat följande ändringar föreslås i konkurrenslagen utifrån direktivet:

Konkurrens- och konsumentverkets och domstolarnas befogenheter när det gäller att påföra påföljdsavgifter och förelägga vite utvidgas. Påföljdsavgifter kan förordnas, förutom för konkurrensbegränsningar, även för brott mot vissa bestämmelser som gäller förfarandet och försummelse av vissa beslut.

Bedömningen av sammanslutningars påföljdsavgifter förändras. Sammanslutningens medlemmar kan under vissa omständigheter bli skyldiga att betala en påföljdsavgift som förordnats sammanslutningen, om sammanslutningen inte kan betala den själv.
Samarbetet mellan de nationella konkurrensmyndigheterna i EU fördjupas. Bestämmelserna gör det bland annat möjligt att meddela om och genomföra gränsöverskridande beslut om böter och vite samt att göra inspektioner på begäran av en annan medlemsstat.

Därtill ändras den nationella konkurrenslagstiftningen så att påföljdsavgiftens belopp blir mer förutsebart.

Lagändringarna träder enligt planen i kraft den 4 februari 2021, då direktivet ska införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning.

Bestämmelserna om behandlingsfrister i samband med företagsförvärv ändras på grund av coronaläget

Det bereds också en ändring av konkurrenslagen som inte är kopplad till genomförandet av EU-direktivet. Behandlingsfristerna för den fortsatta behandlingen av företagsförvärv förlängs tillfälligt med ca en månad. Syftet med ändringen är att möjliggöra en längre handläggningstid vid Konkurrens- och konsumentverket så att verket kan behandla de företagsförvärv som kräver vidare utredning på behörigt sätt och inom tidsfristen trots undantagsförhållandena orsakade av coronaepidemin.

För mera information:
Iiro Ihanamäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 217
Virve Haapajärvi, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 027

Tillbaka till toppen