Hyppää sisältöön
Media

EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa tehostetaan – lausuntokierros kilpailulain muutoksista alkaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.5.2020 14.17
Tiedote

Hallituksen esitysluonnos, jolla kansalliseen kilpailulakiin tehtäisiin pääasiassa EU-direktiivin edellyttämät muutokset, on lausuntokierroksella 14.5.–24.6.2020. Direktiiviin perustuvat lakimuutokset laajentaisivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11.12.2018 direktiivin, jonka täytäntöönpano tulee tehostamaan ja yhdenmukaistamaan EU:n kilpailusääntöjen noudattamisen valvontaa unionin alueella. Direktiivi asettaa vähimmäistason kansallisten kilpailuviranomaisten tutkinta-, täytäntöönpano- ja sanktiointivaltuuksille.

Kansallinen kilpailuoikeus perustuu kilpailulakiin, ja lakia soveltava viranomainen on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan EU-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa.

Lausunnolla on hallituksen esitysluonnoksen muodossa annettu työryhmän mietintö, jota on hieman täydennetty. Kilpailulakiin esitetään direktiivin perusteella muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja tuomioistuinten seuraamusmaksujen ja uhkasakkojen esittämiseen ja määräämiseen liittyvät toimivaltuudet laajenisivat. Seuraamusmaksu voitaisiin jatkossa määrätä kilpailunrajoituksen lisäksi myös eräiden menettelyä koskevien säännösten rikkomisen ja tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisen perusteella.
  • Yhteenliittymien seuraamusmaksun määrän arviointi muuttuisi. Yhteenliittymän jäsenet voisivat tiettyjen edellytysten täyttyessä olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pystyisi sitä maksamaan.
  • EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi entisestään. Säännöt mahdollistaisivat muun muassa jäsenvaltioiden rajat ylittävät sakko- ja uhkasakkopäätösten tiedoksiannot ja täytäntöönpanot sekä toisen jäsenvaltion pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

Lisäksi kansallisesti kilpailulakia muutettaisiin siten, että seuraamusmaksun määrän arvioinnista tulisi ennustettavampaa.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 4.2.2021, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä.

Yrityskauppojen käsittelymääräaikoja muutetaan koronaepidemiatilanteen takia

Kilpailulakiin on valmisteilla myös muutos, joka ei liity EU-direktiivin toimeenpanoon. Kilpailulain yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin väliaikaisesti noin kuukaudella. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pidempi käsittelyaika, jotta virasto pystyisi käsittelemään jatkoselvityksiä vaativat yrityskaupat asianmukaisesti ja määräajassa myös koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeusolojen aikana.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Iiro Ihanamäki, TEM, p. 0295 047 217
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 0295 047 027

 
Sivun alkuun