Hoppa till innehåll

EU har nått enighet om direktivet om balans mellan arbete och privatliv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2019 12.25 | Publicerad på svenska 7.2.2019 kl. 9.31
Pressmeddelande
Opettaja ja lapsia.

Europeiska unionens råd antog vid behandlingen i Coreper förslaget till slutlig överenskommelse om direktivet om balans mellan arbete och privatliv.

EU främjar att pappor tar ut familjeledighet - tvåmånaderskvot för föräldraledighet

I direktivet föreskrivs det om faderskapsledighet, föräldraledighet, ledighet för anhörigvård och om flexibla arbetsarrangemang.

Faderskapsledighet

Fäder, eller den andra föräldern om denne är erkänd i den nationella lagstiftningen, får rätt till minst 10 dagars faderskapsledighet. För rätten får det inte ställas villkor på en kvalifikationsperiod i arbete. Ersättningen ligger på samma nivå som sjukdagpenningen. För ersättningen får det ställas villkor på en kvalifikationsperiod i arbete i sex månader.

Föräldraledighet

Vardera föräldern har rätt till fyra månaders föräldraledighet ända tills barnet fyller åtta år. Medlemsstaterna får besluta om åldersgränsen för barnet.

Två månader av föräldraledigheten är icke överförbar. Ledighet enligt flexibla arrangemang får begäras och medlemsstaterna får själva besluta om de flexibla arrangemangen. Om arbetsgivaren vägrar flexibla arrangemang, ska det motiveras skriftligt. Medlemsstaterna får själva besluta om ersättningen. Ersättningen är ny på EU-nivå. Betalningen eller ersättningen ska sättas ut så att den gör det lättare för båda föräldrarna att ta ut föräldraledighet.

Ledighet för anhörigvård

Direktivet innehåller rätt till fem dagars årlig ledighet för anhörigvård på ett flexibelt sätt. Medlemsstaterna får själva besluta närmare om tillämpningsområdet och villkoren. Ledigheten för anhörigvård inbegriper inte ersättning.

Flexibla arbetstidsarrangemang

Detta innebär rätt att på arbetsplatsen begära arbetsidsarrangemang som underlättar samordningen mellan arbete och familjeliv. Rätten gäller anhörigvårdare och föräldrar med barn som är under 8 år. Medlemsstaterna får inte begränsa antalet gånger då flexibla arbetstidsarrangemang begärs. För rätten kan det ställas villkor på en kvalifikationsperiod i arbete i sex månader.

Rättsskydd, icke-diskriminering och uppsägningar

Rättsskyddet omfattar ledighet eller frånvaro från arbetet på grund av faderskapsledighet, föräldraledighet, ledighet för anhörigvård och frånvaro från arbetet av tvingande skäl. Även mindre gynnsam behandling på dessa grunder förbjuds.

Arbetstagare som anser att de har blivit uppsagda på grund av ansökan om eller uttag av faderskapsledighet, föräldraledighet eller ledighet för anhörigvård, eller på grund av utnyttjande av rätten till flexibla arbetsarrangemang kan begära att arbetsgivaren lämnar sakligt motiverade skäl till uppsägningen. När det är fråga om faderskapsledighet, föräldraledighet och ledighet för anhörigvård ska arbetsgivaren lämna motiveringarna skriftligt.

För faderskapsledighet, föräldraledighet och ledighet för anhörigvård gäller bestämmelserna om delad bevisbörda.

Tidsfrist för genomförande

Direktivet ska sättas i kraft inom tre år från det att direktivet antagits.

Flexibilitetsklausul

Som ledigheter enligt direktivet om balans mellan arbete och privatliv och graviditetsskyddsdirektivet kan betraktas nationell moderskapsledighet, faderskapsledighet, föräldraledighet och ledighet för anhörigvård samt ersättning som överstiger det som förutsätts i direktivet och om minimivillkoren enligt detta direktiv eller graviditetsskyddsdirektivet är uppfyllda.

Direktivet har inga betydande konsekvenser för den nationella lagstiftningen

Faderskapsledigheten enligt direktivet har redan en motsvarighet i den nationella lagstiftningen i Finland.

Den kvoterade föräldraledigheten på två månader motsvarar inte den nationella lagstiftningen. Ändringarna kommer att vara små, eftersom den nationella faderskapsledigheten på 54 dagar redan betraktas som sådan föräldraledighet som avses i direktivet till den del som den nationella faderskapsledigheten överstiger faderskapsledigheten på 10 dagar enligt direktivet. Förslaget förutsätter ändringar i sjukförsäkringslagen, i praktiken några tilläggdagar, för att tvåmånaderskvoten ska uppfyllas. 

Den föreslagna nya rätten till fem dagars ledighet för anhörigvård förutsätter ändringar i arbetsavtalslagen. Frånvaro för vård av närstående samt tillfällig vårdledighet enligt arbetsavtalslagen motsvarar inte helt den nya ledigheten för anhörigvård.

Direktivet ska sättas i kraft inom tre år från det att direktivet antagits.

Det slutliga antagandet av direktivet kräver ännu Europaparlamentets och ministerrådets godkännande.

Ytterligare upplysningar:
Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 0295048952

Tillbaka till toppen