Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Fennovoima förväntas fortsätta förhandlingarna om gemensam slutförvaring

Arbets- och näringsministeriet
16.12.2016 10.03
Pressmeddelande
Foto: Posiva

Arbets- och näringsministeriet har den16 december 2016 avgivit kontaktmyndighetens utlåtande över Fennovoima Ab:s program för bedömning av miljökonsekvenserna av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle. Enligt arbets- och näringsministeriet ska Fennovoima fortsätta sitt samarbete med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga.

Fennovoima förutsätts också presentera en plan som innehåller en mer detaljerad tidtabell för projektet senast den 31 januari 2018.

Fennovoima lämnade sitt MKB-program till ministeriet i juni 2016. Arbets- och näringsministeriet arrangerade ett hörande om konsekvensbedömningsprogrammet 12.9–9.11.2016.  Miljöministeriet arrangerade på motsvarande sätt ett internationellt samråd enligt Esbokonventionen om programmet. Arbets- och näringsministeriet tog emot sammanlagt 63 utlåtanden och åsikter inom den utsatta tiden. Dessutom deltog nio länder i det internationella samrådet. Kontaktmyndighetens utlåtande, som arbets- och näringsministeriet avgivit, och de utlåtanden och åsikter som ministeriet tagit emot kan läsas på adressen: http://tem.fi/yva-ohjelma-2016

I erhållna utlåtanden betraktas konsekvensbedömningsprogrammet huvudsakligen som täckande och det anses uppfylla kraven i MKB-lagen. Också många remissinstanser fäste uppmärksamhet vid det exceptionellt långa MKB-förfarandet och betonade betydelsen av att det lämnas information om projektet och behovet av att under förfarandet uppdatera uppgifterna i konsekvensbedömningsprogrammet. Dessutom anser många remissinstanser det vara viktigt att Fennovoima och de nuvarande avfallshanteringsskyldiga samarbetar kring slutförvaringen.

Arbets- och näringsministeriet anser att Fennovoima bör sträva efter att lösa frågan om inkapsling och slutförvaring av det använda kärnbränslet i samarbete med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga utgående från gemensamt avhandlade kommersiella avtal. Som den mest eftersträvansvärda lösningen betraktar ministeriet det att Fennovoimas använda kärnbränsle placeras i Posivas slutförvaringsanläggning.

Fennovoima ska senast den 31 januari 2018 presentera en plan som innehåller en mer detaljerad tidtabell för projektet medan MKB-förfarandet fortsätter. Av planen ska framgå bl.a. hur och enligt vilken tidtabell undersökningsområdena definieras i fråga om Euraåminne och hur undersökningarna framskrider i Euraåminne och i Pyhäjoki. I utredningen ska dessutom inkluderas en noggrannare plan för hur deltagandet är organiserat och om tidtabellen för det.

De alternativa förläggningsorter för slutförvaringen som presenteras i Fennovoimas MKB-program är Pyhäjoki och Euraåminne där Fennovoima i samarbete med Posiva undersöker vilka konsekvenser som Fennovoimas egen inkapslings- och slutförvaringsanläggning skulle kunna medföra för människorna och miljön i området.  Fennovoima lämnade en ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 in till statsrådet år 2015, och tillståndsärendet kommer att avgöras av statsrådet tidigast år 2018. Enligt planerna ska slutförvaringen av det använda kärnbränslet inledas på 2090-talet.

Ytterligare upplysningar:
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 050 592 2109
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 412 4425

Tillbaka till toppen