Hoppa till innehåll

Försörjningsberedskapscentralens nya styrelse utnämnd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2020 14.19
Nyhet

Statsrådet har utnämnt Försörjningsberedskapscentralens styrelse för mandatperioden 1.7.2020–30.6.2023. Överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet fortsätter som styrelseordförande och diplomingenjör Sirpa Ojala som vice ordförande.

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att leda Försörjningsberedskapscentralens verksamhet och ha hand om försörjningsberedskapsfondens förvaltning. Dessutom svarar styrelsen för Försörjningsberedskapscentralens budget och verksamhetsplan, bokslut samt för att den interna kontrollen ordnas på behörigt sätt.

I styrelsens sammansättning finns företrädare för arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, försvarsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Till styrelsen hör dessutom representanter för företag som är verksamma inom sektorer som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen.

Styrelsemedlemmarna är: 

  • Raimo Jyväsjärvi, överdirektör, försvarsministeriet
  • Minna-Mari Kaila, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
  • Tero Kiviniemi, verkställande direktör, Destia Group Abp
  • Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
  • Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet
  • Ilkka Tykkyläinen, verkställande direktör, Pohjolan Voima Abp
  • Antti Viitanen, verkställande direktör, Novartis Finland Ab
  • Laura Vilkkonen, överdirektör, kommunikationsministeriet

Ytterligare information: 

Henri Backman, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 581
 

Tillbaka till toppen