Hoppa till innehåll

Fyra europeiska innovationshubbar inrättas i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 15.10
Pressmeddelande

I EU-utvärderingen har fyra europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) valts ut från Finland. Antalet kandidater från Finland var sju. Hubbarna är servicekoncentrationer som särskilt stöder små och medelstora företag i deras digitala förnyelse.

De fyra EDIH som valts ut från Finland är:

•    Robocoast, samordnare Prizztech Oy (tillverkningsindustri)
•    HealthHub Finland, samordnare Turku Science Park Oy (hälsa)
•    Finnish AI region, samordnare Helsingfors stad (digitala tjänster, smarta städer och hälsa)
•    Location Innovation Hub, samordnare Lantmäteriverket (geodata)

”En högklassig grupp sökande från Finland deltog. De fyra utvalda EDIH-organisationerna ställer sin kompetens och sina forskningsdata till små och medelstora företags förfogande och stöder framför allt digitaliseringen av företagen. Samarbetet skapar nya möjligheter för företagen att växa och sysselsätta. Målet är att de valda projekten ska komma igång i höst”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Valet gjordes av Europeiska kommissionen med stöd av utomstående experter. Genom innovationshubbarna skapas ett nytt europeiskt nätverk med utnyttjande av befintliga funktioner.

Alla sju kandidaterna i Finland överskred minimikraven för utvärderingen, vilket visar nivån på deras kompetens men också på kompetensnivån i hela Finland. Utöver att kundföretagen via nätverket får stöd för sin digitaliseringsutveckling ger ansvaret för innovationshubbarnas verksamhet organisationerna en möjlighet att förbättra sin kompetens och utveckla sin verksamhet.

Europeiskt nätverk, tjänster på gräsrotsnivå

EDIH fungerar som icke-vinstsyftande servicecenter som sätter fart på digitala investeringar, och i synnerhet på digitaliseringen i företagsfältet, men också inom den offentliga sektorn. I praktiken är EDIH konsortier som baserar sig på befintliga organisationer och sådan verksamhet som stöder målen enligt EDIH-konceptet. Oftast är dock själva EDIH-konsortiet en ny sammanslutning som erbjuder en ny servicehelhet. 

Ett europeiskt nätverk gör det möjligt för kunderna att söka lämpliga specialiserade tjänster i hela Europa. EU har för avsikt att finansiera skapandet av ett nätverk med upp till 200 EDIH. 

Hälften av finansieringen kommer från programmet för ett digitalt Europa, där 321 miljoner euro har anvisats för finansieringen av innovationshubbarnas tre första verksamhetsår. Finlands andel av detta är 6,2 miljoner euro. Under hubbarnas sjuårsperiod är Finlands planerade andel av EU-finansieringen sammanlagt ca 14,8 miljoner euro.

EU finansierar hälften av EDIH-verksamheten och de utvalda konsortierna ska samla in 20 procent av finansieringen. Arbets- och näringsministeriets medfinansiering till de EDIH som väljs ut från Finland är under deras tre första verksamhetsår 30 procent av utgifterna, dvs. sammanlagt högst 3 709 200 euro. Genomförandet av medfinansieringen bereds tillsammans med Business Finland. Den fortsatta finansieringen efter tre år har ännu inte behandlats. 

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162

Tillbaka till toppen