Hoppa till innehåll

Granskningen av coronastöden för restauranger våren 2020 har blivit klar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2021 9.28 | Publicerad på svenska 13.8.2021 kl. 9.18
Pressmeddelande

En granskning som arbets- och näringsministeriet beställt av de coronastöd som beviljats på grund av stängningen av restauranger våren 2020 har blivit klar. Syftet med granskningen var att producera information om styrningen, övervakningen och rapporteringen av den finansiering som beviljats på grund av coronaepidemin. Granskningen har utförts av BDO Audiator Oy.

Föremål för granskningen var gottgörelsen för begränsning av verksamheten och stödet för återanställning i en sådan undantagssituation som coronaviruset orsakar. Granskningen är en del av granskningarna av understöd, gottgörelser och stöd som hänför sig till sådana undantagssituationer som orsakats av coronaviruset och som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Massutbetalningar var ett effektivt sätt att rikta gottgörelsen

Som en positiv sak lyftes vid granskningen fram att grunderna för beviljande av stöd 
framgår av lagen och innehåller så lite behovsprövning som möjligt. Enligt granskningen är beräkningsformlerna för gottgörelsen och stödet för återanställning samt finansieringsvillkoren till väsentliga delar tydliga.

Lagberedningen och beredningen av finansieringsförfarandena framskred inom en rimlig tid. Massutbetalningarna har varit ett effektivt sätt att rikta gottgörelsen till en begränsad grupp av företag. Gottgörelsen för begränsning av verksamheten hade till stor del betalats till företag inom cirka två veckor räknat från lagens ikraftträdande.

Dessutom har myndighetssamarbetet mellan arbets- och näringsministeriet, utvecklings- och förvaltningscentret och Skatteförvaltningen fungerat bra enligt granskningen.


Beredskaps- och återhämtningsplan för undantagsförhållanden rekommenderas 

Enligt granskningen hade man vid arbets- och näringsministeriet inte klart ordnat det övergripande ansvaret och samordningen av processerna för olika finansieringsinstrument för corona. Det rekommenderas att det utarbetas en beredskaps- och återhämtningsplan för undantagsförhållanden för att trygga företagens affärsverksamhet. 

I beräkningsgrunderna för gottgörelsen konstaterades att det finns rum för tolkning i fråga om huruvida företaget fick gottgörelse via massutbetalning eller på basis av ansökan. När det gäller beslut som baserar sig på ansökan har utvecklings- och förvaltningscentret haft möjlighet att i detalj bedöma om respektive post kan gottgöras. Däremot baserade sig massutbetalningen direkt på de uppgifter som redan fanns tillgängliga på basis av beskattningen för att gottgörelserna skulle fås så snabbt som möjligt till de berörda företagen.  

Ur sökandenas synvinkel har den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningarna varit lång. Behandlingstidernas längd berodde på att man inte till alla delar lyckats med resursfördelningen i coronapandemin. 

Av granskningen framgår också att maximibeloppet för stöd och undvikandet av dubbelt stöd inte har granskats när ansökningarna behandlades. Kontrollen gjordes i efterhand våren 2021. 

Utvecklings- och förvaltningscentrets informationssystem har inte till alla delar stött en effektiv behandling och utbetalning av stöd. Behandlingsprocessen har omfattat manuella faser i behandlingen av ansökan och överföringen av information till betalningssystemet. I utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar för behandlingen beskrivs inte till alla delar tillsynsmetoderna för finansieringsvillkoren.

Granskningar av coronastöd pågår – även konsekvenserna undersöks

Arbets- och näringsministeriet har låtit utföra externa granskningar av riktigheten i användningen av statliga medel i en coronakris. Vid granskningen har man bedömt Business Finlands coronastöd, närings-, trafik- och miljöcentralernas coronastöd, stöd för ensamföretagare som beviljas av kommuner och restaurangstöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dvs. utvecklings- och förvaltningscentret.


Granskningen omfattar hela processen från ansökan om stöd till beviljande, utbetalning, användning och övervakning av stödet. 

Coronastödens effekter på kort och lång sikt undersöks separat

Utöver granskningarna låter arbets- och näringsministeriet göra en bedömning av coronastödens effekter. I den första fasen bedöms effekterna av coronastöden på kort sikt. Särskilt granskas hur stöden riktades, om de förebyggde konkurser, hur de främjade sysselsättningen och vilka effekter de hade på förnyelse och produktivitet. För projektet ansvarar en oberoende forskningssektion för företagsstöd som finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet och som utför egna självständiga utvärderingar samt konkurrensutsätter dem som genomför bakgrundsforskningen. 

Information om coronastödens effekter på lång sikt ges i två separata utvärderingar 2021–2023.

Mer information om gottgörelsen och stödet till förplägnadsrörelserna

Förplägnadsverksamheten begränsades kraftigt genom lagstiftning i syfte att förebygga spridningen av coronaviruset under tiden 4.4–31.5.2020. 

Gottgörelsen togs i bruk för att stödja förplägnadsrörelser på grund av begränsningar i affärsverksamheten. Till 6 649 företag betalades sammanlagt 72,2 miljoner euro i gottgörelse i form av massutbetalning och till 1 230 företag enligt ansökan sammanlagt 25,2 miljoner euro.

Syftet med stödet för återanställning var att främja sysselsättningen av nya och permitterade arbetstagare. Sammanlagt betalades 33,9 miljoner euro i stöd till 2 980 företag enligt ansökan. 

Gottgörelse för begränsning av verksamheten kunde sökas 5.6–31.8.2020 och stöd för återanställning 5.6–31.10.2020. Stöden beviljades och betalades av UF-centret (NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter).


Ytterligare information:
Juha Pekka Niemi, revisionsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8038 
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3333
Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 570 5032 (gottgörelse för verksamhetsbegränsningar)
Ville Heinonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 434 2526 (stöd för återanställning)
 

Tillbaka till toppen