Hoppa till innehåll

Den administrativa bördan minskar i samband med arbetsavtal och företagsförvärv

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 13.58 | Publicerad på svenska 2.1.2017 kl. 11.22
Pressmeddelande

Vid statsrådets sammanträde behandlades i dag den 8 december 2016 regeringspropositioner med anknytning till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde där det föreslås att normer avvecklas och den administrativa bördan minskas.

Arbetsavtalslagen och lagen om sjöarbetsavtal

Bestämmelserna i den gällande arbetsavtalslagen och den gällande lagen om sjöarbetsavtal förpliktar arbetsgivare att underrätta arbets- och näringsbyrån om uppsägning eller permittering av minst 10 arbetstagare. Dessutom har arbetsgivaren skyldighet att informera uppsagda arbetstagare om tillgängliga offentliga arbetskraftstjänster samt om deras rätt till en sysselsättningsplan. Skyldigheten enligt arbetsavtalslagen och lagen om sjöarbetsavtal att underrätta om permitteringar och uppsägningar gäller sådana arbetsgivare som regelbundet har färre än 20 anställda och som inte omfattas av tillämpningsområdet för samarbetslagen. Nu föreslås det att dessa skyldigheter slopas.

Det föreslås inte ändringar i arbetsgivarens anmälningsskyldigheter enligt samarbetslagen. Om alltså en arbetsgivare som regelbundet har minst 20 anställda i samarbetsförfarande föreslår sådana åtgärder för behandling som kan leda till att arbetstagare sägs upp eller permitteras, ska förhandlingsframställningen eller de uppgifter som framgår av den också framöver lämnas till arbets- och näringsbyrån skriftligen. Propositionen ingriper inte heller i arbetsgivarens skyldighet att utarbeta sysselsättningsplan eller sysselsättningsfrämjande principer i samarbete med arbets- och näringsbyrån.

I överensstämmelse med ändringarna i arbetsavtalslagen föreslås det att man också i fråga om kommunala arbetsgivare avstår från anmälningar till arbets- och näringsbyrån i samband med uppsägningar och permitteringar samt från skyldigheten att informera arbetstagarna om deras rätt till sysselsättningsplan. Statsarbetsgivaren har inte en motsvarande skyldighet som i arbetsavtalslagen att underrätta arbets- och näringsbyrån om uppsägningar. Också i fråga om statsarbetsgivaren föreslås att anmälningsskyldigheterna i samband med permittering slopas. Det föreslås inga innehållsmässiga ändringar i de samarbetslagar som förpliktar kommunerna och staten. Således kvarstår skyldigheterna enligt samarbetslagen oförändrade.

Ytterligare upplysningar:
Susanna Siitonen, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 8932

Tillsynen över företagsförvärv på elmarknaden

Enligt propositionen stryks specialbestämmelsen om förbud mot företagsförvärv på elmarknaden från bestämmelserna om tillsynen över företagsförvärv i konkurrenslagen. Enligt den nuvarande bestämmelsen kan ett sådant företagsförvärv på elmarknaden förbjudas som resulterar i en andel av distributionsnätsverksamheten som på riksomfattande nivå överstiger 25 procent. Specialbestämmelsen har aldrig tillämpats i praktiken.

Vid bedömningen av företagsförvärv i samband med tillsynen över företagsförvärv tillämpas i nuläget en SIEC-test enligt konkurrenslagen. I testen fästs vikt vid att det i väsentlig grad förekommer konkurrens på marknaden. I nuläget finns det inte behov av en specialbestämmelse som gäller elmarknaden, eftersom man med hjälp av SIEC-testen kan ingripa i alla sådana arrangemang som leder till att effektiv konkurrens väsentligen förhindras på marknaden.  Specialbestämmelsen för elmarknaden är således onödig.

Genom propositionen avvecklas onödig reglering.

Ytterligare upplysningar:
Tuomo Knuuti, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 3537

Tillbaka till toppen