Hoppa till innehåll

Regeringens proposition till riksdagen: uppdateringar av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2020 13.49
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det i lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp ska göras sådana kompletteringar som förutsätts i EU:s förordning om granskning av direkta utländska investeringar. Dessutom föreslås ändringar som förtydligar tillämpningen av lagen. Lagen utgår även i fortsättningen från en positiv inställning till utländska investeringar.

Den 17 juni 2020 överlämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Ändringarna avses träda i kraft den 11 oktober 2020.

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp har varit i kraft i åtta år. Den har till uppgift att övervaka och vid behov begränsa utländskt ägande i de företag som är föremål för tillsyn om ett ytterst viktigt nationellt intresse kräver det. Med ytterst viktigt nationellt intresse avses i synnerhet försvaret, försörjningsberedskapen och samhällets vitala funktioner.

– När den internationella säkerhetspolitiska omgivningen förändras ska också den nationella lagstiftningen på området vara uppdaterad och det är också nödvändigt att regelbundet utvärdera hur den fungerar i praktiken, konstaterar arbetsminister Tuula Haatainen.

Nya uppgifter för arbets- och näringsministeriet, ökad klarhet i tillämpningen av lagen

De föreslagna ändringarna i lagen ökar arbets- och näringsministeriets uppgifter. Ministeriet ska vara nationell kontaktpunkt för samarbetet mellan EU:s medlemsstater och unionen, informationsutbytet och frågor som gäller genomförandet av EU:s förordning om granskning från och med den 11 oktober 2020.

Till lagen fogas nya bestämmelser om kringgående av lagen, uppställande av villkor för arbets- och näringsministeriets beslut om bekräftelse av företagsköp, lämnande av ett ärende utan prövning samt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till myndigheter. Bekräftelse på företagsköp inom säkerhetsbranschen ska sökas på förhand hos arbets- och näringsministeriet.

Vikten av tillsyn vid företagsköp framhävs i krissituationer

Ett myndighetsnätverk som leds av arbets- och näringsministeriet följer systematiskt upp utlänningars företagsköp. Uppföljningen är tidsbunden och sker från fall till fall. Exempelvis i krissituationer som COVID-19-pandemin kan det finnas fler företag som är betydelsefulla med tanke på samhällets vitala funktioner än under normala förhållanden.

– Under undantagsförhållanden har tillsynen över företagsköp effektiviserats och särskilt inriktats på vissa kritiska branscher, t.ex. eventuella företag som producerar skyddsutrustning inom hälso- och sjukvården, berättar arbetsminister Haatainen.

Ytterligare information:

Timo Nevaranta, specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 232, timo.nevaranta(a)tem.fi                                                                               
Marjaana Aarnikka, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 338 4350, marjaana.aarnikka(a)tem.fi
Lasse Puroma, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 352 9585, lasse.puroma(a)tem.fi

Tillbaka till toppen