Hallituksen esitys TEM/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

HE 103/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, p. +35 8295062122

Asia

Esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäviksi uudet säännökset lain kiertämisestä, ehtojen asettamisesta työ- ja elinkeinoministeriön yritysoston vahvistamista koskevaan päätökseen, asian tutkimatta jättämisestä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta viranomaiselle. Ehdotuksen mukaan turvallisuusalan yritysostoihin tulee hakea etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä vahvistus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain säännöstä, joka koskee lain määritelmiä. Esityksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin lisättäisiin velvollisuus toimia unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2019/452 mukaisena kansallisena yhteyspisteenä jäsenvaltioiden ja unionin tason yhteistyössä, tiedonvaihdossa ja asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Kansallisen yhteyspisteen aiheuttamaa lisätyötä voidaan arvioida vasta tarkemmin, kun yhteyspiste on perustettu ja sen toiminnasta aiheutuvan lisätyön määrästä on saatu käytännön kokemuksia. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä yritysvaikutuksia, koska lain soveltamisala säilyy ennallaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen