Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringsgrupperna enades om de öppna frågorna kring tillväxttjänsterna

Arbets- och näringsministeriet
12.1.2018 14.08 | Publicerad på svenska 17.1.2018 kl. 10.36
Pressmeddelande

Ministrarna Mika Lintilä, Jari Lindström och Antti Häkkänen enades den 12 januari 2018 om lagen om regionutveckling och tillväxttjänster, som hänför sig till landskapsreformen. Lagutkastet har preciserats så att det ska uppmuntra till att genomföra landskapets företags- och sysselsättningstjänster och kommunernas livskraftstjänster gemensamt med hjälp av en alliansmodell. Minister Lintilä presenterar lagen för riksdagen i april.

Från och med 2020 svarar landskapen för de företags- och sysselsättningstjänster som i nuläget erbjuds av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Det enda undantaget utgörs av den redan överenskomna särlösningen för Nyland, som innebär att organiseringsansvaret ligger på en samkommun bildad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Nu har man kommit överens om att precisera det lagutkast som varit på remiss med en så kallad alliansmodell, som gör det möjligt att förena resurserna från de företags- och sysselsättningstjänster (tillväxttjänster) som ordnas av landskapen och de livskraftstjänster som ordnas av kommunerna. Som tredje part involveras också företag eller tredje sektorn.

– Jag är nöjd med denna lösning. Landskapen svarar för företags- och sysselsättningstjänsterna och kommunen för de livskraftstjänster som den ordnar inom ramen för sin allmänna kompetens. I fortsättningen är det möjligt att förena dessa resurser så att de stöder varandra, säger minister Lintilä.

Sammanslagning av resurser

– Genom förening av resurserna blir det möjligt att hitta helt nya sätt att öka sysselsättningen och livskraften i regionerna, påminner minister Lindström.

Alliansmodellen är en modell som används i stor utsträckning inom krävande offentliga tjänster och fastighets- och byggprojekt på olika håll i världen. I Finland har man genomfört pilotförsök med modellen även inom social- och hälsovård och IKT-tjänster – exempelvis i samband med utvecklingsprojektet kring Tesoma hyvinvointikeskus i Tammerfors.

– I städerna görs värdefullt arbete och stora satsningar för att främja livskraft och sysselsättning. Landskapens, kommunernas, företagens och tredje sektorns satsningar bör samordnas på ett klokt sätt. Dessa satsningar får den roll de förtjänar i den modell som vi nu enats om, konstaterar minister Häkkänen.

När alliansmodellen används, kommer landskapet först överens om saken tillsammans med kommunerna i landskapet. Landskapet och de kommuner som vill vara med i alliansen konkurrensutsätter de övriga tjänsteproducenterna genom förhandlat förfarande. Allokeringen av resurserna till projektet och fastställandet av målen för projektet görs gemensamt. Riskerna och nyttan delas mellan samtliga parter.

Eftersom det inte behöver göras några betydande ändringar i paragraferna, skickas lagen inte ut på remiss igen. Utkastet till lag om regionutveckling och tillväxttjänster innehåller en skyldighet att samordna landskapets och kommunernas funktioner. I propositionen kommer det att uppmuntras till att använda alliansmodellen.

tem.fi/sv/landskapsreformen

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tapani Mäkinen, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 050 512 2603

Antti Häkkänen Jari Lindström Mika Lintilä aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
Tillbaka till toppen