Hoppa till innehåll

Utkastet till integrerad energi- och klimatplan har lämnats till kommissionen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 21.52
Pressmeddelande

Finland lämnade sitt utkast till integrerad nationell energi- och klimatplan till Europeiska kommissionen den 20 december 2018. Kommissionen följer med hjälp av medlemsstaternas planer genomförandet av EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Enligt förordningen om styrningen av energiunionen, som ingår i EU:s nya paket för ren energi, ska medlemsstaterna lämna sina utkast till planer till kommissionen före utgången av året. Kommissionen ska utvärdera medlemsstaternas utkast i början av 2019. De slutliga planerna, som färdigställts utifrån kommissionens respons, ska lämnas till kommissionen före utgången av 2019. 

Finlands nationella plan omfattar samtliga fem dimensioner av EU:s energiunion: att frångå användningen av kol (inbegripet förnybar energi), energieffektivitet, energitrygghet, den inre marknaden för energi samt forskning, innovationer och konkurrenskraft.

I fråga om dessa fem dimensioner rapporterar Finland i sin plan målen för 2030 och de politiska åtgärderna för att uppnå målen.

Utkastet till plan baserar sig på den nationella energi- och klimatstrategin från år 2016 och på klimatplanen på medellång sikt från år 2017, men i utkastet har också beaktats de färskaste granskningarna om bl.a. utvecklingen på elmarknaden. Utkastet har beretts som tjänsteuppdrag i samarbete mellan olika ministerier.

Den långsiktiga strategin för låga utsläpp ska lämnas till kommissionen senast den 1 januari 2020

En annan plan som förutsätts i EU:s förordning om styrningen av energiunionen är den långsiktiga strategin för låga utsläpp. Medlemsstaterna ska lämna sina nationella strategier som sträcker sig till 2050 till kommissionen senast den 1 januari 2020. Kommission offentliggjorde den 28 november ett meddelande där visionen om en långsiktig strategi för låga utsläpp på EU-nivå beskrivs.

I meddelandet anges att strävan är att EU ska vara koldioxidneutral år 2050. De första diskussionerna om detta har förts i rådet denna vecka på energiministrarnas och miljöministrarnas möten. Arbetet fortsätter under Rumäniens och Finlands kommande EU-ordförandeskapsperioder.

Mer information på nätet:
Utkastet till Finlands integrerade energi- och klimatplan finns på nätet på adressen: https://tem.fi/hallintomalliasetuksen-mukaiset-suunnitelmat1

Ytterligare upplysningar:
Markku Kinnunen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4792
Bettina Lemström, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4116
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 029 506 4819

Tillbaka till toppen