Hoppa till innehåll

Lagändringar som gäller konkurrensförbudsavtal på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 15.23 | Publicerad på svenska 9.4.2020 kl. 15.47
Pressmeddelande

En arbetsgrupp på trepartsbasis har berett ett utkast till lagändringar med avsikten att arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagaren för ett konkurrensförbudsavtal utvidgas så att den gäller alla konkurrensförbudsavtal. I lagen föreslås det också bestämmelser om tidpunkten för när ersättningen ska betalas och om arbetsgivarens rätt att säga upp ett konkurrensförbudsavtal.

Ändringarna ska göras i arbetsavtalslagen och lagen om sjöarbetsavtal från och med den 1 januari 2021. Den nya regleringen ska även gälla konkurrensförbudsavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande efter en övergångsperiod på ett år med vissa undantag.

Ersättning för alla konkurrensförbudsavtal, preciseringar av betalningen

Enligt arbetsgruppens betänkande ska arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagaren för ett konkurrensförbudsavtal utvidgas så att den gäller alla konkurrensförbudsavtal. Enligt gällande lagstiftning gäller ersättningsskyldigheten endast konkurrensförbudsavtal där det avtalas om konkurrensförbud på över sex månader.

För konkurrensförbudsavtalet ska en procentbaserad ersättning betalas till arbetstagaren. Enligt förslaget ska ersättningens storlek fastställas utifrån arbetstagarens lön och längden på det konkurrensförbud som avtalats, dvs. bindningstiden. För en bindningstid på högst sex månader ska 40 procent av den normala lönen betalas i ersättning, och för en bindningstid som varar över sex månader däremot 60 procent av lönen. Ett konkurrensförbud får fortfarande gälla i högst ett år.

I gällande lag finns inte bestämmelser om tidpunkten för när ersättningen ska betalas. Enligt arbetsgruppens betänkande ska det föreskrivas om tidpunkten för när ersättningen ska betalas för att undvika oklara och tvistiga situationer som gäller betalning. Ersättning ska betalas under konkurrensförbudet. Betalningsdag är densamma som lönebetalningsdagen under arbetsförhållandet. Om betalningen kan också avtalas något annat men först efter att arbetstagaren har sagt upp sig.

Nytt är den reglering som gäller arbetsgivarens uppsägningsrätt. Om förhållandena förändras kan arbetsgivaren medan anställningsförhållandet pågår säga upp konkurrensförbudsavtalet med beaktande av uppsägningstiden. Uppsägningstiden ska vara minst lika lång som konkurrensförbudet.

Arbetsgruppens arbete baserar sig på regeringsprogrammet

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ingår att användningen av konkurrensförbudsavtal ska begränsas genom precisering av lagstiftningen. Arbets- och näringsministeriet tillsatte i november 2019 en arbetsgrupp på trepartsbasis för att genomföra skrivningen om konkurrensförbudsavtal i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens uppdrag gick ut den 31 mars 2020.

Förslagen till ändring av lagen om sjöarbetsavtal har beretts separat utifrån arbetsgruppens betänkande.

Utkastet till regeringsproposition är ute på remiss till och med den 22 maj 2020.

Till begäran om utlåtande har bifogats ett gemensamt kompletterande uttalande av löntagarcentralorganisationerna samt en gemensam avvikande mening av Företagarna i Finland och Finlands näringsliv EK.

Ytterligare upplysningar:

Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207

Tillbaka till toppen