Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kilpailukieltosopimuksia koskevat lakimuutokset lausuntokierrokselle

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.4.2020 15.23
Tiedote

Kolmikantainen työryhmä on valmistellut luonnoksen lakimuutoksista, jotka laajentaisivat työnantajan velvollisuuden maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Lisäksi laissa säädettäisiin korvauksen maksamisajankohdasta sekä työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Muutokset tehtäisiin työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin 1.1.2021 alkaen. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

Korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, tarkennuksia maksamiseen

Työryhmän mietinnön mukaan velvollisuus maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta ulotetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Nykylainsäädännön mukaan korvausvelvollisuus liittyy vain kilpailukieltosopimuksiin, joissa sovitaan yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta.

Kilpailukieltosopimuksesta olisi maksettava työntekijälle prosenttiperusteinen korvaus. Korvauksen suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi maksettava 40 prosenttia tavanomaisesta palkasta, yli kuuden kuukauden rajoitusajalta taas 60 prosenttia palkasta. Kilpailukielto saisi edelleen kestää enintään yhden vuoden.

Voimassaolevassa laissa ei ole säädetty korvauksen maksamisajankohdasta. Työryhmän mietinnön mukaan maksamisajankohdasta säädettäisiin, jotta vältetään maksamiseen liittyvät epäselvät ja riitaiset tilanteet. Korvaus olisi maksettava kilpailukiellon aikana. Maksupäivä olisi sama kuin työsuhteen aikainen palkanmaksupäivä. Maksamisesta voitaisiin sopia toisin mutta vasta työntekijän irtisanouduttua.

Uutta olisi työnantajan irtisanomisoikeutta koskeva sääntely. Työnantaja voisi olosuhteiden muuttuessa työsuhteen aikana irtisanoa kilpailukieltosopimuksen noudattaen irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan olisi oltava vähintään saman pituinen kuin kilpailukielto.

Työryhmän työ perustuu hallitusohjelmaan

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti marraskuussa 2019 kolmikantaisen työryhmän hallitusohjelman kilpailukieltosopimuksia koskevan kirjauksen toimeenpanoa varten. Työryhmän toimeksianto päättyi 31.3.2020.

Merityösopimuslain muutosehdotukset on valmisteltu työryhmän mietinnön pohjalta erikseen.

Luonnos hallituksen esityksestä on lausuntokierroksella 22.5.2020 asti.

Lausuntopyynnössä on liitteenä palkansaajien keskusjärjestöjen yhteinen täydentävä sekä EK:n ja Suomen Yrittäjien yhteinen eriävä mielipide.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM, p. 029 504 8952
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, TEM, p. 0295 064 207

 
Sivun alkuun