Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Övervakningen av konkurrensbegränsningar och konkurrensneutralitet effektiviseras

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2018 13.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår den 24 maj 2018 sådana ändringar i konkurrenslagen som effektiviserar övervakningen av konkurrensbegränsningar och konkurrensneutralitet. Ändringarna skapar klarhet i bestämmelserna om Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behörighet, förfaranden och rätt att få information.

Ändringarna gäller bl.a. de inspektioner som Konkurrens- och konsumentverket företar, olika parters upplysningsskyldighet och informationsutbytet mellan myndigheter. Konkurrens- och konsumentverket ska dessutom med tanke på övervakningen av vissa konkurrensbegränsningar kunna få fullgöranderapporter från Enheten för utredning av grå ekonomi och beskattningsuppgifter från Skatteförvaltningen.

Till konkurrenslagens neutralitetsbestämmelser föreslås bli fogad en bestämmelse om skyldighet att ha separat redovisning som innebär att kommuner, samkommuner, landskap, staten och enheter som dessa har bestämmande inflytande över ska ha separat redovisning av sina ekonomiska verksamheter. Bestämmelsen ger Konkurrens- och konsumentverket en möjlighet att effektivare övervaka marknadsbaserad prissättning, när en offentlig aktör eller en enhet som den har bestämmande inflytande över bedriver både ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och annan verksamhet.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelsen om skyldighet att ha separat redovisning och de ändringar som gäller de nya landskapen ska träda i kraft när landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2020.

Länk till propositionen

Ytterligare upplysningar:
Virve Haapajärvi, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 7027 

Tillbaka till toppen