Hoppa till innehåll

Kostnadsstöd sträcks ut till ensamföretagare – lagutkast på remiss 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2021 18.09 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 15.14
Pressmeddelande

Det ordnas en tredje ansökningsomgång för ansökan om kostnadsstöd. Målet är fortfarande att stödja företagen i det svåra ekonomiska läget som coronaviruset orsakat. I lagen om kostnadsstöd föreslås nu ändringar som gör det möjligt att på ett mer flexibelt sätt än tidigare bevilja stöd speciellt till små företag och ensamföretagare. Stödet för ensamföretagare är i fortsättningen en del av kostnadsstödet. 

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om de föreslagna ändringarna i lagen om kostnadsstöd senast den 24 februari 2021 kl. 14.00. Målet är att lämna lagförslaget till riksdagen för behandling i början av mars och utlysa stödet i april. Både företag och ensamföretagare ska ansöka om stödet hos Statskontoret. De grundläggande principerna för stödet förblir desamma.

– Syftet är att på ett mer flexibelt sätt än tidigare stödja såväl stora och små företag som ensamföretagare. Företag inom alla branscher kan ansöka om stödet. Vi utreder som bäst också möjliga sätt att separat stödja evenemangsbranschen, säger näringsminister Mika Lintilä

Arbets- och näringsministeriet utreder vilken stödform som skulle lämpa sig för evenemangsbranschen och bedömer samtidigt behovet av en eventuell fjärde ansökningsomgång för ansökan om kostnadsstöd.

De grundläggande principerna för stödet förblir oförändrade

Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsedd för företag vars omsättning på grund av pandemin har minskat med minst 30 procent under stödperioden 1.11.2020–28.2.2021 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019–2020. 

Utöver företagets egen omsättning bedöms minskningen av omsättningen inom företagets verksamhetsområde på samma sätt som vid de tidigare ansökningsomgångarna. Om branschens omsättning har minskat med minst 10 procent under stödperioden, kan företaget ansöka om kostnadsstöd utan ytterligare motivering om övriga stödvillkor uppfylls. Statskontoret kan fortfarande enligt prövning bevilja stöd också till sådana företag som inte hör till ett visst verksamhetsområde. 

Ensamföretagare ska i fortsättningen ansöka om stöd hos Statskontoret

Stöd beviljas på basis av företagens minskade omsättning och de faktiska kostnaderna. Enligt lagutkastet ska stöd i fortsättningen betalas till ett belopp av minst 2 000 euro, även om det kostnaderna kalkylmässigt skulle understiga beloppet i fråga. På detta sätt kan fler småföretag och ensamföretagare än tidigare få stöd om de övriga stödvillkoren uppfylls.

Ensamföretagare och småföretag har också tidigare kunnat ansöka om kostnadsstöd, men under de föregående ansökningsomgångarna har det upptäckts att över 80 procent av ansökningarna om kostnadsstöd som lämnats in av de minsta företagen med en årlig omsättning på mindre än 70 000 euro har avslagits. Orsaken till att stödansökan avslagits har varit att kostnaderna kalkylmässigt har understigit den nedre gränsen på 2000 euro. 

För att ett företag ska kunna ansöka om kostnadsstöd måste det ha ett FO-nummer. Ett ytterligare krav är att företaget under stödperioden har godtagbara kostnader på minst 2000 euro. Det ska inte heller i fortsättningen finnas någon nedre gräns för vilken omsättning ett företag som är berättigat till stöd ska ha.

För ensamföretagare fanns det tidigare en separat stödform som kunde sökas hos kommunerna. Kommunerna beviljade 94 miljoner euro i stöd för ensamföretagare, vilket var cirka 38 procent av det 250 miljoner euro som reserverats för stödet. Totalt 47 200 ensamföretagare beviljades stöd. Tiden för att ansöka om kommunernas stöd för ensamföretagare har redan gått ut och den fortsätter inte. Ensamföretagare kan alltså i fortsättningen ansöka om kostnadsstöd hos Statskontoret. 

Stödets maximibelopp höjs till en miljon euro

Stödets maximibelopp höjs, vilket svarar speciellt på de stora företagens behov. Företaget kan i fortsättningen få en miljon euro i stöd, då den övre gränsen vid tidigare ansökningsomgångar har varit 500 000 euro. 

De stöd som beviljats tidigare beaktas i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöd som beviljats enligt samma tillfälliga regler om statligt stöd som fastställts av Europeiska kommissionen inte överstiger 1,8 miljoner euro. Tidigare har den övre gränsen varit 800 000 euro. Den nya övre gränsen grundar sig på kommissionens beslut att höja maximibeloppen per företag.

Kostnadsstödet är ett sätt att stödja företagare i coronakrisen 

Kostnadsstödet är direkt stöd till företag och som inte behöver betalas tillbaka. Stödet ska fortsättningsvis ersätta företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Den första ansökningsomgången för kostnadsstöd ordnades i juli-augusti och den andra ansökningsomgången pågår fram till den 26 februari 2021 kl. 16.15. Budgeten för den tredje ansökningsomgången preciseras senare. 

Kostnadsstödet är ett sätt för regeringen att stödja företagare i coronakrisen Med hjälp av de coronastöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljade tidigare kunde företagen utveckla och rikta sin verksamhet på nytt i coronavirusläget. Andra metoder är bl.a. Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationslån, Finnveras borgen och Industriinvestering Ab:s finansieringsprogram, vilka kan sökas fortfarande. Regeringen föreslår också en fortsättning på företagarnas rätt att få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Tidigare har det också beviljats särskilt stöd till restaurangbranschen och stöd för ensamföretagare. 

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189 (under vecka 8 anträffbar 22–24.2.) 
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 331 3791 (under vecka 8 anträffbar 25–26.2.)


 

Tillbaka till toppen