Hoppa till innehåll

Lagändring gör det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.04
Pressmeddelande
Internationella studerande.

Enligt den nya lagen får studerande som kommer till Finland från utlandet genast uppehållstillstånd för hela studietiden*. Det blir också lättare att söka arbete efter utexamineringen. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under studierna.

Finland strävar efter att locka betydligt fler internationella experter. Därför ändras lagstiftningen så att studerande från utlandet i fortsättningen kan få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Den nya lagen förbättrar också möjligheterna att söka arbete efter studierna.   

Det blir lättare för den studerande att koncentrera sig på studierna när han eller hon i fortsättningen får uppehållstillstånd för hela studietiden. Också utländska studerandes rätt att arbeta under studietiden stiger från i genomsnitt 25 till 30 timmar i veckan. 

Tillståndsslaget för studerande som avlägger högskoleexamen ändras enligt den nya lagen från tillfälligt (B) till kontinuerligt (A), vilket gör det lättare att få permanent uppehållstillstånd. Även deras familjemedlemmar får A-tillstånd enligt lagreformen. 

Utexaminerade kan lättare söka arbete

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd som beviljas studerande som avlagt examen och forskare som slutfört sin forskning, det vill säga ett s.k. tillstånd för sökande av arbete, förlängs till två år. Tillståndet behöver inte användas genast, utan det kan sökas inom fem år från det att giltighetstiden för uppehållstillståndet har löpt ut. 

”Regeringen vill göra det lättare för internationella studerande och forskare att stanna i Finland genom att göra tillståndsförfarandena smidigare. Den nya lagen gör det möjligt för dem som studerat i Finland att bättre än för närvarande söka jobb här och gör Finland mer attraktivt i konkurrensen om internationella experter”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Den studerande svarar fortfarande för sin egen försörjning 

Av den studerande krävs fortfarande en utredning om tryggad försörjning, men endast för ett år. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under hela vistelsen. Kravet på försörjning övervakas också under giltighetstiden för uppehållstillståndet.

Ändringen påverkar inte heller skyldigheten att betala terminsavgifter, som fortfarande ska tas ut av studerande från tredjeländer som kommer till Finland.  

Den nya lagen svarar bättre mot näringslivets behov

Bestämmelser om uppehållstillstånd av samma typ finns i fortsättningen i samma lag. Eftersom en del av bestämmelserna om uppehållstillstånd grundar sig på EU-bestämmelser, föreskrivs det i den nya lagen nationellt om tillstånd för studerande, forskare, praktikanter och frivilliga så att lagen bättre motsvarar näringslivets och utbildningens behov.

Asylsökande kan ansöka om uppehållstillstånd på basis av studier, om villkoren för beviljande av uppehållstillstånd uppfylls. 

Villkoren för tillstånd måste övervakas effektivare

Statsrådet föreslog den 13 april 2022 att republikens president stadfäster lagarna. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 13 april 2022. Lagändringarna träder i kraft den 15 april 2022.

Statsrådet antecknade samtidigt riksdagens uttalande i protokollet. Enligt uttalandet förutsätter riksdagen att regeringen vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att efterkontrollen av förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd på basis av studier fungerar, effektiviseras och anvisas resurser så att det säkerställs att villkoren för uppehållstillstånd uppfylls också efter det att tillstånd har beviljats.

Ytterligare information:
Iiris Niinikoski, arbetsminister Tuula Haatainens specialmedarbetare, tfn 029 504 7372
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 029 504 7355

*8.7.2022 felaktiga informationen om att familjemedlemmar till studerande skulle också beviljas uppehållstillstånd för hela studietiden raderades från pressmeddelanden. Ändringen gäller endast själva studeranderna, inte deras familjemedlemmar. Familjemedlemmar kan beviljas första uppehållstillstånd för högst ett år.

Tillbaka till toppen