Hallituksen esitys TEM/2021/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 232/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355
Asia
Esityksellä toteutetaan hallitusohjelmaa siten, että kolmannen maan kansalaiselle myönnettäisiin ensimmäinen oleskelulupa opiskelun perusteella suoraan koko tutkinnon tai opintojen suorittamisen keston ajalle ja niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaikaa pidennettäisiin kahteen vuoteen. Korkeakouluopintoja suorittavien opiskelijoiden oleskeluluvan laji muutettaisiin jatkuvaksi. Ulkomaalaislain sääntelyä pysyvän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä korkeakouluopiskelijalle sekä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain lukuvuosimaksun perimistä koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Turvapaikanhakijalle palautettaisiin mahdollisuus hakea oleskelulupaa myös opiskelun perusteella.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä vaikutetaan välillisesti hallituksen tavoitteeseen lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Ehdotettava sääntely vahvistaa veto- ja pitovoimaa. Esityksen vaatiman järjestelmäkehittämisen rahoitus sisältyy eduskunnan 23.6.2021 hyväksymään vuoden 2021 III lisätalousarvioon (HE 95/2021 vp.). Esityksellä on Maahanmuuttovirastoon liittyen arviolta 2 htv:n säästöpotentiaali eli 120 000 euroa vuodessa. Esitys vaikuttaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden kohdalla nopeuttavasti kotikuntaoikeuden saamiseen. Esityksellä ei ole huomattavia vaikutuksia sosiaaliturvaan, toimeentulotukeen taikka terveydenhuoltoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen