Hoppa till innehåll
Media

Lagutkastet om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 20.02
Pressmeddelande
#ANtjänsterna2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Utkastet till regeringens proposition om reformen har bearbetats sedan hösten och remisstiden för utkastet har nu börjat.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Målsättningen är att arbetssökande hittar jobb och att arbetsgivarna får kunnig arbetskraft. Detta stärker hållbar tillväxt och välfärd i Finland.

Genom att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna kommer tjänsterna närmare person- och företagskunder, som får individuella tjänster som är anpassade för lokala behov. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna främjar de sysselsättningen effektivt och ökar kommunernas livskraft. En sporrande finansieringsmodell stödjer målet.

Kompetent personal är en förutsättning för att reformen ska lyckas, varför det är ytterst viktigt att ta hand om personalen. Personalen vid arbets- och näringsbyråerna överförs till kommunerna genom överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare. Reformen strävar inte efter personalminskningar.

I samband med reformen genomförs ett reformprogram, genom vilket personalen får stöd i förberedelserna för och genomförandet av reformen. Beredningen av reformprogrammet inleds i år och det utarbetas och genomförs i samarbete mellan kommunerna och staten.

Utkastet innehåller följande teman: 

  • Allmänna bestämmelser, tjänster som överförs och införande av dem
  • Organiseringsansvar 
  • Finansiering 
  • Statens uppgifter och styrning 
  • Informationssystem

Utkasten sänds på remiss som s.k. tjänstemannaförslag, eftersom den politiska diskussionen om vissa detaljer i reformen fortsätter. 

Som en del av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 förnyas också lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. I fortsättningen får kunden genast sektorsövergripande tjänster när ett behov av service har identifierats. Serviceutbudet påverkas alltså inte längre av hur länge kunden har varit arbetslös.  

Ge ditt utlåtande om propositionsutkastet senast den 27 juni 

Remissrundan för propositionsutkastet för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 pågår till den 27 juni 2022 kl. 9.00. Utlåtanden kan lämnas in på utlåtande.fi. Propositionen finslipas efter remissbehandlingen och regeringen har för avsikt att överlämna den till riksdagen hösten 2022. Ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna under 2024.

Mer information:
Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 940
Simo Mentula, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 184 (finansiering, incitamentsmodellen)
Tanja Rantanen, budgetråd, finansministeriet, tfn 0295 530 338 (finansiering)
Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 280 (kommunernas finansieringskalkyler)
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 018 (organisationsansvar)

Tillbaka till toppen