Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Lagändringar möjliggör förberedelser för landskapsreformen

Arbets- och näringsministeriet
3.5.2018 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras. Syftet är att underlätta förberedelserna för landskaps- och tillväxttjänstreformen. Ändringarna gör det också möjligt att inleda pilotförsök med tillväxttjänster.

– Vi lämnar propositionen nu, trots att den proposition som gäller lagen om tillväxttjänster fortfarande är under behandling i riksdagen. Vi gör det, eftersom omvandlingen av de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna till tillväxttjänster och de kommande landskapens ordnande av tjänsterna behöver stödjas redan innan landskaps- och tillväxttjänstreformen träder i kraft, poängterar arbetsminister Jari Lindström.

Pilotförsök med tillväxttjänster stöder reformen av arbetskrafts- och företagstjänsterna

De uppgifter som hänför sig till serviceprocessen för kunder vid arbets- och näringsbyrån (intervjuer av arbetssökande, bedömning av servicebehovet, utarbetande och uppföljning av sysselsättningsplan) ska gå att skaffa av tjänsteproducenter i större utsträckning än i nuläget. Målet är att inleda pilotförsök med tillväxttjänsterna för att få erfarenheter som de kommande landskapen kan använda sig av när de överväger hurdana lösningar de ska gå in för vid ordnandet av tillväxttjänsterna. Pilotförsök med verksamhetsmodeller och tjänstehelheter stöder landskapsberedningen.

– Det är viktigt att det fås fram erfarenheter och god praxis om ordnandet och produktionen av tjänsterna, så att tjänsterna för arbetssökande och företagare efter reformen blir ännu flexiblare än tidigare, att det blir färre avbrott i tjänsterna och att de framför allt biter bättre på matchningsproblemet, tillägger ministern.

Genom de föreslagna ändringarna främjas en mångsidigare servicestruktur och uppkomsten av nya tjänstehelheter. Genom dem möjliggörs också en stegvis och kontrollerad övergång till nya verksamhetsmodeller i samband med landskapsreformen. Pilotförsöken bereds utifrån regionernas behov med stöd av arbets- och näringsministeriet. Just nu finns det ett tjugotal utkast till pilotförsök. Regionerna prioriterar mellan dem under våren.

Uppgifter som inbegriper offentlig makt förblir hos myndigheterna

Arbets- och näringsbyrån svarar även i fortsättningen för registreringen av arbetslösa som arbetssökande och fattar beslut om t.ex. beviljande av lönesubvention, antagning av arbetssökande till arbetskraftsutbildning och stödjande av arbetssökandes frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Även frågor som gäller arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa utreds alltid av arbets- och näringsbyrån.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 oktober 2018. Det praktiska genomförandet av försöken kan dock inledas först efter att ändringar i informationssystemen har blivit klara, vilket är tidigast vid ingången av 2019.

Regeringens proposition tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:

Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069
Tiina Korhonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7076
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7247
Timo Meling, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9084

Jari Lindström aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit
Tillbaka till toppen