Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Remissrespons om myndighet för tillväxttjänster och lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna

Arbets- och näringsministeriet
31.10.2018 11.54
Pressmeddelande

Utkast till regeringspropositioner om en myndighet för tillväxttjänster och om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna var på skriftlig remiss mellan den 11 september och den 19 oktober 2018. Sammanlagt 80 remissyttranden lämnades. Största delen av remissinstanserna kommenterade båda propositionerna. Remissinstanserna förhöll sig positiva till det lagutkast som gällde behandlingen av kunduppgifterna medan de förhöll sig mer skeptiska till lagutkastet om Myndigheten för tillväxttjänster.

Delade åsikter om huruvida vissa uppgifter ska skötas av ett ämbetsverk

I utkastet till lag om Myndigheten för tillväxttjänster föreslås att närings-, trafik och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska fortsätta producera de informationsförvaltningstjänster som motsvarar tillväxttjänsterna för staten och landskapen. Utvecklings- och förvaltningscentrets namn ska ändras till Myndigheten för tillväxttjänster.

En central uppgift för myndigheten ska vara att producera och driva de elektroniska och digitala tjänster samt informationssystem och plattformar som staten och landskapen använder gemensamt. Dessutom ska myndigheten sköta de uppgifter i anslutning till utbetalning av ersättningar till landskapen och kommunerna som avses i lagen om främjande av integration. De stöd och understöd som landskapen beviljar som tillväxttjänster ska myndigheten betala ut under en årslång övergångsperiod för att skötseln av utbetalningarna ska fortgå utan störningar när landskapen inleder sin verksamhet. Myndigheten för tillväxttjänster kan också erbjuda på riksnivå centraliserad rådgivning inom de riksomfattande tillväxttjänsterna.

Remissinstanserna förhöll sig i regel positiva till målen för utkastet till lag om Myndigheten för tillväxttjänster, dvs. att elektroniska tjänster ska trygga tillgången till tillväxttjänsterna och likabehandlingen av kunderna. Den statliga sektorns remissinstanser (ministerier och ämbetsverk) förhöll sig positiva även till att produktionen och utvecklandet av informationssystem och elektroniska tjänster som stöder ordnandet av tillväxttjänsterna i fortsättningen ska skötas centraliserat av en aktör. Många av de remissinstanser som förhöll sig positiva till målen motsatte sig att en ny myndighet inrättas, trots att det i egentlig mening inte heller föreslogs att en ny myndighet ska inrättas.

De som förhöll sig mest negativa till förslaget om Myndigheten för tillväxttjänster var landskapsförbunden. Landskapen framförde i sina yttranden att de digitala och elektroniska tillväxttjänsterna och de informationssystems- och plattformsuppgifter som stöder tillväxttjänsterna i stor utsträckning bör skötas av bolaget Vimana Oy. Av yttrandena framgick dock inte hur de ärenden som gäller ersättningar för integrationsfrämjande och som enligt propositionsutkastet ska skötas av Myndigheten för tillväxttjänster skulle organiseras i ett bolag. Utbetalningsuppgifterna är enligt landskapsförbunden inte en lämplig uppgift för ett statligt ämbetsverk.

Lagutkastet om behandling av kunduppgifter ansågs bra

Syftet med det lagutkast som gäller behandlingen av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna är att ta i bruk sådana datasystem som behövs för ordnandet och produktionen av tillväxttjänster när landskaps- och tillväxttjänstreformen träder i kraft och att genomföra sådan lagstiftning gällande behandlingen av kunduppgifter som är förenlig med EU:s dataskyddsförordning. I lagen om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna föreskrivs det om behandling av kunduppgifter i samband med sådana riksomfattande tillväxttjänster och tillväxttjänster på landskapsnivå som avses i lagen om regionutveckling och tillväxttjänster.

Lagförslaget om behandlingen av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna sågs allmänt taget som motiverat och behövligt. I remissyttrandena framfördes synpunkter som det är bra att beakta vid den fortsatta lagberedningen. Exempelvis behöver förhållandet till den allmänna dataskyddsförordningen preciseras ytterligare.

Regeringens proposition till riksdagen i november

Ministeriet tackar alla remissinstanser och beaktar responsen vid den fortsatta lagberedningen. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster och lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna ska lämnas till riksdagen under senare delen av november (vecka 47).

Lagberedning: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för tillväxttjänster och lag om behandling av kunduppgifter inom tillväxttjänsterna

Ytterligare upplysningar:

Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 719
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 247

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
Tillbaka till toppen