Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lausuntopalaute Kasvupalveluvirastosta ja laista kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä

Työ- ja elinkeinoministeriö
31.10.2018 11.54
Tiedote

Hallituksen esitysluonnokset Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä olivat kirjallisella lausuntokierroksella 11.9.–19.10.2018. Lausuntoja saatiin yli 80. Pääosa lausunnonantajista kommentoi molempia esityksiä. Lakiluonnokseen asiakastietojen käsittely suhtauduttiin myönteisesti, Kasvupalveluvirastoa koskevaan lakiesityksen sen sijaan varauksellisemmin.

Tehtävien hoitaminen virastomallissa jakoi näkemyksiä

Lakiluonnoksessa Kasvupalveluvirastosta ehdotetaan, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi kasvupalveluja vastaavien tietohallintopalvelujensa tuottamista valtiolle ja maakunnille. Kehittämis- ja hallintokeskuksen nimi muutettaisiin Kasvupalveluvirastoksi.

Viraston keskeisenä tehtävänä olisi valtion ja maakuntien yhdessä käyttämien työ- ja elinkeinohallinnon sähköisten ja digitaalisten palvelujen sekä tietojärjestelmien ja alustojen tuottaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi virasto hoitaisi kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetut valtion maakunta- ja kuntakorvausten maksamista koskevat tehtävät. Lisäksi Kasvupalveluvirasto maksaisi maakuntien kasvupalveluina myöntämiä tukia ja avustuksia vuoden mittaisen siirtymäajan, jotta maksatusten hoito saadaan jatkumaan häiriöttömänä maakuntien aloittaessa toimintansa. Kasvupalveluvirasto voisi tarjota myös valtakunnallisesti keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa.

Lausunnonantajat suhtautuivat lähtökohtaisen myönteisesti Kasvupalveluvirastoa koskevan lakiluonnoksen tavoitteisiin sähköisistä palveluista kasvupalvelujen saatavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta turvaavina asioina. Valtiosektorin lausunnonantajat (ministeriöt ja virastot) suhtautuivat myönteisesti myös siihen, että kasvupalvelujen järjestämistä tukevien tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen tuottamisen ja kehittämisen tulisi jatkua keskitettynä yhdelle toimijalle. Monet lausunnonantajista, jotka suhtautuvat myönteisesti tavoitteisiin vastustivat uuden viraston perustamista, vaikka uuden perustamista ei tarkasti ottaen esitettykään.

Kasvupalveluvirastoa koskevaan ehdotukseen suhtautuvat kielteisimmin maakuntien liitot. Maakunnat esittävät lausunnoissaan laajasti digitaalisia ja sähköisiä kasvupalveluja sekä kasvupalveluja tukevien tietojärjestelmä- ja alustatehtävien organisoimista Vimana Oy:lle lausumatta kuitenkaan sitä, miten Kasvupalveluvirastoon organisoitavat kotoutumiskorvauksia koskevat asiat organisoitaisiin yhtiömuodossa. Maksatustehtävät eivät maakuntien liittojen näkemyksen mukaan sopisi valtion viraston tehtäväksi.

Lakiluonnosta asiakastietojen käsittelystä pidettiin hyvänä

Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevan lakiluonnoksen tarkoituksena on toteuttaa kasvupalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen voimaan tullessa tarpeellisia tietojärjestelmiä ja asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö yhteensopivasti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevassa laissa säädettäisiin alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettujen maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä.

Kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyyn liittyvää lakiesitystä pidettiin yleisesti ottaen perusteltuna ja tarpeellisena. Lausunnot sisälsivät näkökohtia, joita on hyvä huomioida lainsäädännön jatkovalmistelussa. Esimerkiksi suhdetta yleiseen tietosuoja-asetukseen on tarpeen edelleen täsmentää.

Hallituksen esitykset eduskunnalle marraskuussa

Ministeriö kiittää kaikkia lausunnon antajia ja ottaa palautteen huomioon lainsäädännön jatkovalmistelussa. Hallituksen esitys laeiksi Kasvupalveluvirastosta sekä kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuun puolivälin jälkeen (viikko 47).

Säädösvalmistelu: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä, sisältää annetut lausunnot

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, TEM, p. 029 506 3719
Hallitussihteeri Meri Pensamo, TEM, p. 029 504 7247

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
Sivun alkuun