Hoppa till innehåll

Marknadskontrollen reformeras och förenhetligas

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2022 14.25
Pressmeddelande

De omfattande lagändringarna i fråga om marknadskontrollen kommer att träda i kraft i april. Genom lagändringarna moderniseras marknadskontrollen så att den motsvarar förändringarna i företagens verksamhetsmiljö, såsom mer komplicerade leveranskedjor och näthandel. Genom reformen uppdateras marknadskontrollen så att den motsvarar EU:s marknadskontrollförordning. 

Statsrådet föreslog den 31 mars 2022 att de lagändringar om marknadskontroll som ingår i riksdagens svar ska godkännas. Republikens president stadfäster lagarna den 1 april 2022. Det är fråga om ett omfattande, förvaltningsövergripande lagpaket som reformerar de lagar som reglerar marknadskontrollen i Finland. De existerande strukturerna för marknadskontrollen ska uppdateras så att de är förenliga med EU:s marknadskontrollförordning. 

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att produkterna inte äventyrar konsumenternas hälsa och säkerhet, miljöskyddet, arbetshälsan och arbetssäkerheten eller den allmänna säkerheten och att de uppfyller de krav som ställs på dem. Syftet med de nu godkända reformerna är att förenhetliga regleringen av marknadskontrollen i Finland och skapa en tydligare verksamhetsmiljö för företag och konsumenter. Särskilt marknadskontrollen inom näthandeln underlättas i och med reformen. Dessutom är det möjligt att påföra sanktioner för försummelse av vissa skyldigheter som fastställs i marknadskontrollförordningen.

Lagarna träder i kraft den 11 april 2022. EU:s marknadskontrollförordning började tillämpas i juli 2021. Enligt det ursprungliga målet var avsikten att lagändringarna skulle träda i kraft hösten 2021, men ikraftträdandet överfördes till våren.

Marknadskontrollagen påverkar flera myndigheters verksamhet

Marknadskontrollagen är horisontell och omfattar redan nu flera olika produktgrupper, men nu utvidgas lagens tillämpningsområde ytterligare. Detta innebär att tillämpningsområdet för marknadskontrollagen i fortsättningen omfattar sådana produkter som inte tidigare har ingått i lagen. Sådana produkter är bland annat kemikalier, kosmetiska produkter, fritidsbåtar samt elektriska och elektroniska produkter som innehåller farliga ämnen.

I lagpaketet om marknadskontroll föreslås ändringar i lagstiftningen inom såväl arbets- och näringsministeriets som inom social- och hälsovårdsministeriets, kommunikationsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde. Genomförandet av EU-förordningen har genomförts stegvis vid olika ministerier. Arbets- och näringsministeriet har samordnat genomförandet av EU-förordningen i nära samarbete med de övriga ministerierna. 

I och med att tillämpningsområdet utvidgas påverkar marknadskontrollagen också verksamheten vid allt fler myndigheter. Största delen av produkterna omfattas även i fortsättningen av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillsyn. Lagen ska dessutom tillämpas av Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Strålsäkerhetscentralen (STUK), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Finlands miljöcentral samt kommunerna inom sitt område. Tullen är den myndighet som ansvarar för övervakningen av de yttre gränserna. I och med reformen förenhetligas myndigheternas befogenheter och tillsyn.

Samtidigt träder lagen om överensstämmelse för skodon och textilprodukter i kraft

Den nya lagen om märkning av skodonets material samt om användning av etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter träder i kraft den 11 april 2022. Reformen är ett led i genomförandet av EU:s marknadskontrollförordning.

Kravet på märkning av skor och textilprodukter är inte nytt, men i fortsättningen förenhetligas marknadskontrollen med andra produktsektorer och påföljdsavgift kan påföras för felaktig eller bristfällig märkning. 

Ytterligare information:
Pauliina Kanerva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0160
Emilia Tiuttu, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7127
Sari Alho, konsultativ tjänsteman (materialmärkning av skodon och textilier), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9007

Tillbaka till toppen