Hyppää sisältöön

Lakimuutokset uudistavat ja yhdenmukaistavat markkinavalvontaa Suomessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 13.47
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia tiettyihin lakeihin, joilla markkinavalvontaa säädellään Suomessa. Lakimuutoksilla päivitetään kansalliset markkinavalvonnan rakenteet vastaamaan EU:n uutta markkinavalvonta-asetusta. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvonnan sääntelyä Suomessa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.

Markkinavalvonnalla varmistetaan, että tuotteet eivät vaaranna kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta sekä täyttävät niille asetetut vaatimukset. EU:n markkinavalvonta-asetusta sovelletaan yhteensä 70 eri EU-tuotesäädöksen valvontaan, muun muassa hissien, kosmetiikan, lannoitteiden ja lelujen. Asetus pannaan Suomessa täytäntöön vaiheittain eri hallinnonaloilla.

Markkinavalvonnan uudistamisen tavoitteena on luoda modernimpi ja selkeämpi toimintaympäristö kuluttajille ja yrityksille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että EU:n sisämarkkinoilla on jatkossa myynnissä vähemmän tuotteita, jotka eivät täytä tuoteturvallisuuden vaatimuksia. Uudistuksella myös tehostetaan markkinavalvontaa ja parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa.

Uusia tuotteita markkinavalvontalain piiriin

Kansallisen markkinavalvontalain soveltamisala laajenee samalla, kun siihen tehdään EU-asetuksen edellyttämät muutokset. Markkinavalvontalaki kattaa jo nykyään useita eri tuoteryhmiä. Laki kattaisi jatkossa myös seuraavien tuoteryhmien valvontaa: huviveneet, radiolaitteet, laivavarusteet, energiaan liittyvät tuotteet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joissa on vaarallisia aineita, kemikaalit, kosmeettiset valmisteet sekä tupakkatuotteet.

Markkinavalvontalaki koskee soveltamisalan laajentuessa entistä useamman viranomaisen toimintaa Suomessa. Suurin osa tuotteista kuuluu jatkossakin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnan piiriin. Lisäksi lakia soveltaisivat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Säteilyturvakeskus STUK, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (tietyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (tupakkatuotteet) sekä kunnat alueellaan (tupakkatuotteet). Tulli toimii ulkorajavalvonnasta vastaavana viranomaisena.

Esityksen myötä viranomaisten toimivaltuudet ja valvontamenettelyt yhdenmukaistuisivat 
tuotesektoreilla, jotka kuuluvat markkinavalvontalain soveltamisalaan. Tämän arvioidaan hyödyttävän kaikkia toimijoita.
 
Uutta olisi sääntely rangaistuksista, joita toimijat voisivat saada tiettyjen markkinavalvonta-asetuksessa määriteltyjen velvoitteiden laiminlyönnistä. Tämä täydentäisi nykyistä seuraamussääntelyä Suomessa.

Verkkokaupan valvontaan uusia keinoja

Suomessa markkinavalvonta on jo nykyään hyvällä tasolla. EU-asetus vaikuttaakin ennen kaikkea EU:n ulkopuolisista maista ja verkkokaupan välityksellä markkinoitujen tuotteiden markkinavalvontaan.

Markkinavalvontalakiin esitetään uusia säännöksiä, jotka antaisivat viranomaiselle uusia toimivaltuuksia verkkoympäristössä sekä toimivaltuuden hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyden turvin. Uudet valvontakeinot tehostaisivat verkkokaupan markkinavalvontaa.

Lakimuutokset valmisteltu ministeriöiden yhteistyönä

Hallituksen esitys, jossa ehdotetaan muutoksia markkinavalvontalakiin ja sen soveltamisalaan lisättäviin tuotelakeihin, on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön yhteistyönä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Pauliina Kanerva, TEM, p. 0295 060 160
erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, TEM, p. 0295 047 127

 
Sivun alkuun