Hoppa till innehåll

Samarbetsgrupp tillsatt för att begrunda konkurrenskraften hos turistsektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2016 14.58
Nyhet

Näringsminister Olli Rehn har tillsatt en samarbetsgrupp för turism för mandatperioden 1.6.2016−31.12.2018.

Det huvudsakliga målet för samarbetsgruppen för turism, som består av företrädare för olika sektorer inom turismen och huvudsakligen av företagsledare, är att samla ihop och ordna i prioritetsordning sådana riktlinjer och åtgärder som är viktiga med avseende på turistsektorns konkurrenskraft för att tas upp vid regeringens halvtidsöversyn 2017 och i nästa regeringsprogram 2019.
 
Gruppen fungerar som rådgivande expertorgan i frågor som rör turismen, följer och bedömer utvecklingen av turismens verksamhetsmiljö och fenomen inom turismen nationellt och globalt samt diskuterar frågor som handlar om nationell turistpolitik och utveckling av lagstiftningen. Gruppens mål är att finna åtgärder som främjar ökningen och förnyelsen av konkurrenskraften hos de olika sektorerna inom turismen genom att redan gjort arbete utnyttjas samt lägga fram åtgärdsförslagen till olika minister och statsrådet.  Gruppen fungerar dessutom som stark budbärare som framhåller turismens betydelse och stöder samtidigt också det arbete som Visit Finland utför.

Miia Porkkala, styrelseordförande för AhoGrup Oy, är ordförande för samarbetsgruppen för turism. Direktör Tom Selänniemi från Naturcentret Haltia är samarbetsgruppens vice ordförande. Som samarbetsgruppens sekreterare verkar överinspektör Hanna-Mari Kuhmonen och specialsakkunnig Nina Vesterinen från arbets- och näringsministeriet. Gruppen har 25 medlemmar och fem sakkunnigmedlemmar.  Företrädare för olika ministerier kallas till gruppens möten vid behov.

För mer omfattande turismpolitisk diskussion och kommunikation ordnar arbets- och näringsministeriet årligen ett nationellt turismpolitiskt seminarium.

Ytterligare upplysningar:
 Nina Vesterinen, specialsakkunnig, ANM, tfn 050 3961234, [email protected]

Tillbaka till toppen