Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Tiilikainen: Balticconnector medför tätare energisamarbete mellan Finland och Estland

Arbets- och näringsministeriet
8.6.2018 13.36
Pressmeddelande

Gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland ger Finland en möjlighet att öppna sin naturgasmarknad för konkurrens. Samtidigt ansluter vi oss stegvis till det europeiska naturgasnätet och EU:s gemensamma gasmarknad, konstaterade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen vid grundstensläggningen för projektet den 8 juni 2018 i Ingå.

– Den marknad som utvecklas i regionen gynnar gasanvändare i hela det östliga Östersjöområdet och öppnar också den nordiska energimarknaden för de baltiska länderna. Den nya ledningen ger fler alternativ för gasanskaffning och förbättrar naturgasens leveranssäkerhet. Jag hoppas också att det utbud av naturgas som utvecklas kommer att ersätta andra fossila bränslen i Finland och därmed hjälpa oss att uppnå klimatmålen, räknar Tiilikainen upp som exempel på nytta med projektet.

– Våra estniska samarbetspartner och Europeiska kommissionen, som har varit starkt engagerad i denna fråga, ska ha ett särskilt tack för att projektet kan genomföras. Balticconnector är också ett gott exempel på det fördjupade samarbetet mellan Finland och Estland. Nu öppnar vi en gemensam gasmarknad, men kanske följande projekt blir att öppna en tunnel mellan våra länder, säger Tiilikainen.

Vid Baltic Connector Oy:s festliga tillställning närvarade också Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och Estlands infrastruktur- och ekonomiminister Kadri Simson.

I det östliga Östersjöområdet har det även i övrigt satsats på utveckling av energisystemens funktion och effektivitet. Elöverföringskablarna Estlink 1 och Estlink 2 mellan Finland och Estland blev klara 2006 respektive 2014. De länkar samman de baltiska länderna med den nordiska elmarknaden. Den sammanlagda överföringskapaciteten för dessa båda havskablar är cirka 1 000 megawatt.

– Gasförbindelsen Balticconnector skapar förutsättningar för att skapa en gemensam regional gasmarknad för Finland och de baltiska länderna. Detta projekt utgör för hela Europa ett pionjärexempel på samarbete. Ministerierna, de nationella regleringsmyndigheterna och innehavarna av överföringsnäten i fyra länder har förbundit sig till nära samarbete för att utveckla en öppen och gemensam regional gasmarknad som fungerar effektivt, poängterar Tiilikainen.

Den gasledning som ska byggas är 153 kilometer lång, varav 21 kilometer är landledning i Finland och 77 kilometer havsledning på botten av Östersjön mellan Ingå i Finland och Paldiski i Estland. Gasledningens överföringskapacitet är 7,2 miljoner kubikmeter (72 GWh) per dygn. Gas kan överföras i båda riktningarna beroende på marknadsläget. Ledningen ska bli klar före utgången av 2019.

I juli 2016 beviljade Europeiska kommissionen Baltic Connector Oy och det estniska överföringsnätbolaget Elering AS stöd för byggandet av ledningen till ett sammanlagt belopp av 187,5 miljoner euro. Stödet från EU utgör 75 procent av projektets totala kostnader på 250 miljoner euro.

Projektet ingår i EU:s sammanlänkningsplan för Östersjöregionens energimarknad (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP). Inom ramen för den ska även gasledningsnätet i de baltiska länderna utvecklas och en gasförbindelse byggas mellan Litauen och Polen (Gas Interconnection Poland–Lithuania, GIPL).

Ytterligare upplysningar:

Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828

Kimmo Tiilikainen
Tillbaka till toppen