Hoppa till innehåll

Ministeriet prövar principen en in, en ut för att lindra företagens regelbörda

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2017 14.45 | Publicerad på svenska 27.6.2017 kl. 9.27
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillämpar 2017 en ny princip som innebär att varje merkostnad på en euro som nationell lagstiftning eller lagstiftning som överskrider EU:s minimikrav orsakar företag ska kompenseras med en kostnadsminskning på en euro. Tillämpningen av principen kommer att testas på alla de regeringspropositioner som bereds vid arbets- och näringsministeriet och som lämnas till riksdagen under 2017.

– Lagar och regler är nödvändiga för ett fungerande samhälle, men de kostnader som regleringen orsakar företagen kan försvaga konkurrenskraften och sysselsättningen. Det är viktigt att regelverket görs smidigare genom att man identifierar onödigt tunga förfaranden och ersätter dem med lättare. Tillämpning av principen en in, en ut ger en enhetlig beräkningsmodell och måttstock för att dämpa regleringskostnaderna, berättar arbetsminister Jari Lindström.

Tillämpningen av principen en in, en ut innebär att omedelbara kostnader som ett lagförslag medför för företagen ska kompenseras genom att kostnader av motsvarande storlek tas bort genom avreglering. Kostnadsminskningen försöker man få till stånd antingen inom samma lagprojekt eller i ett annat. Motsvarande princip tillämpas även i många andra länder, såsom Tyskland, Storbritannien och Kanada.

Vid regeringens strategisession hösten 2016 beslutades att det som ett led i regeringens spetsprojekt Smidigare författningar ska genomföras ett försök med principen en in, en ut. Genom utveckling och tillämpning av beräkningsmodellen skapas en måttstock för avveckling av normer. Principen testas förutom vid arbets- och näringsministeriet även vid jord- och skogsbruksministeriet i samband med en total översyn av livsmedelslagen.

Redan medan lagstiftningsförslag bereds kommer det att beräknas hur mycket den regelbörda som företagen orsakas är värd i euro. Arbets- och näringsministeriet har under början av året berett en räknare med hjälp av vilken lagberedarna på ett enhetligt sätt kan beräkna ökningar och minskningar av regleringskostnaderna. Under våren har man vid ministeriet utbildat lagberedarna i att identifiera faktorer i lagförslagen som orsakar regleringskostnader och att beräkna kostnadernas storlek.

Dessutom ska det som en del av statsrådets gemensamma utrednings och forskningsverksamhet (VN TEAS) inledas ett utredningsprojekt där principen utvecklas och tillämpas i praktiken vid beredningen av arbetstidslagen och livsmedelslagen. Projektet genomförs av KPMG Oy Ab, Vantage Consulting Oy och Frisky & Anjoy Oy, som vann det anbudsförfarande som statsrådets kansli har ordnat.

Målet med principen en in, en ut är att säkerställa att företagens regelbörda inte växer. Målet uppnåddes åtminstone i den första regeringsproposition som under beredningen vid arbets- och näringsministeriet genomgick en bedömning enligt principen en in, en ut. Den propositionen gällde en reform av gruvlagen. Genom lagändringar avvecklas gruvföretagens skyldigheter så att deras kostnader minskar med cirka 100 000 euro per år.

Rådet för bedömning av lagstiftningen ska före utgången av januari 2018 lämna en rapport till statsrådet om erfarenheterna av tillämpningen av principen en in, en ut, och efter det kommer det att fattas beslut om huruvida man ska börja tillämpa principen i större utsträckning vid lagberedningen.

Ytterligare upplysningar:
Henrikki Oravainen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7066

Jari Lindström norminpurku spetsprojekt
Tillbaka till toppen