Hoppa till innehåll

Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.02
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 22 december 2021 en förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer för 2022. I förordningen fastställs vilka prestationer som är avgiftsbelagda samt för vilka prestationer avgift tas ut enligt självkostnadsvärdet eller till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och vilka prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder.

Till sitt innehåll motsvarar förordningen i huvudsak avgiftsförordningen för 2021.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna får två nya avgifter

Till närings-, trafik- och miljöcentralernas miljö- och naturresursuppgifter fogades en ny avgiftsbelagd prestation som gäller godkännande av hamnens avfallshanteringsplan.

Nytt för närings-, trafik- och miljöcentralerna är också den avgift som tas ut för förnyad kontroll av identifiering och registrering av djur.

Avgifter som slopas för närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra ändringar

Beslut om förbud eller begränsningar som avses i 101 § i sjötrafiklagen (782/2019) har i och med den reform av sjötrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 överförts från NTM-centralen till Transport- och kommunikationsverket Traficom för beslut. Således har de avgifter som gäller sjötrafiklagen strukits ur förordningen.

Från NTM-centralernas prestationer i anslutning till miljö- och naturresursuppgifter slopades avgiften för förlängning av ett bygg- och åtgärdsförbud som meddelats för utarbetande eller ändring av en generalplan.

Dessutom gjordes små ändringar i NTM-centralernas prestationer inom väghållningen och den övriga trafiken.

Förordningen är i kraft från den 1 januari 2022 till den 31 december 2022.

Ytterligare information:
Tarja Krakau, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7308

Tillbaka till toppen