Hoppa till innehåll

Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle på remiss – remisstiden fortsätter fram till den 15 september

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2022 9.03
Pressmeddelande
Posivan loppusijoitusluolaston käytävä Eurajoella
Kuva: Posiva Oy

Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om ansökan om drifttillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som Posiva Oy lämnat in till statsrådet. Inkapslingsanläggningen ligger på markytan och slutförvaringslokalerna på cirka 400–430 meters djup i berggrunden i Olkiluoto i Euraåminne.

Ministeriet tog emot Posiva Oy:s drifttillstånd den 30 december 2021. Företaget ansöker om drifttillstånd från mars 2024 fram till utgången av 2070. Under denna tid ska största delen av det använda kärnbränslet från Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverk i Olkiluoto och Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa placeras i den nya slutförvaringsanläggningen.  

Enligt planerna ska anläggningen vara i drift ungefär fram till 2120-talet tills allt det använda kärnbränslet från ägarnas kärnkraftverk har slutdeponerats.

Ministeriet begär utlåtanden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger också allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra åsikter. Utlåtandena och åsikterna kommer att beaktas vid behandlingen av ansökan om drifttillstånd.

Ministeriet kommer också vid behov ordna ett myndighetsseminarium under behandlingen av ansökan. Vidare ska ministeriet begära Strålsäkerhetscentralen (STUK) komma med ett utlåtande om inkapslings- och slutförvaringsanläggningens säkerhet. Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökan om drifttillstånd enligt kärnenergilagen. Beslut om beviljande av ett drifttillstånd fattas senare av statsrådet.

Statsrådet beviljade Posiva Oy ett byggtillstånd i november 2015 och förtaget inledde arbetet i december 2016. Arbetet med att bygga en underjordisk forskningslokal inledde Posiva Oy i juni 2004 med stöd av statsrådets principbeslut under Strålsäkerhetscentralens övervakning. Den upptar en stor del av slutförvaringskomplexet.

Utlåtanden kan lämnas in på många olika sätt fram till den 15 september

Ett meddelande om att behandlingen av Posiva Oy:s ansökan om drifttillstånd inleds publicerades den 8 februari 2022 i Helsingin Sanomat, Satakunnan Kansa, Hufvudstadsbladet, Länsi-Suomi, Loviisan Sanomat och Östnyland och kommer att publiceras i Raumalainen och Nya Östis den 9 februari 2022. Begäran om utlåtande finns också att få på www.utlåtande.fi och kungörelsen på ministeriets webbplats https://tem.fi/sv/posivas-drifttillstand

Utlåtanden ska lämnas in via webbplatsen utlåtande.fi senast den 15 september 2022. Lämna utlåtandet genom att svara på vår begäran om utlåtande på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat till ministeriet. Remissinstanserna ska registrera sig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i bruksanvisningen. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Om remissinstansen inte vill registrera sig i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på kirjaamo.tem(at)gov.fi eller per post till Arbets- och näringsministeriet, Registratorskontoret, PB 32, 00023 Statsrådet. Registratorskontorets besöksadress är Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. I utlåtandena ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/34352/2021.

Ytterligare information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425 (tillståndsbehandling)
Samu Myllymaa, projektchef, Posiva Oy, tfn 040 701 2313 (projekt)
 

Tillbaka till toppen