Hoppa till innehåll

Rapport: Arbets- och näringsbyråernas karriärvägledningstjänster har en betydande roll i samband med övergångar mellan arbete och utbildning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2020 14.44 | Publicerad på svenska 10.3.2020 kl. 12.01
Pressmeddelande
På bilden en kundbetjäningssituation där kvinnan överlämnar en broschyr till mannen.

Arbets- och näringsbyråernas yrkesvals- och karriärvägledningstjänster upplevs som en viktig del av arbets- och näringstjänsterna som helhet och vägledningen har på ett positivt sätt påverkat så att kunder söker sig till arbete, studier eller tjänster. Utvecklingsbehov finns särskilt i fråga on resurser, kundindelning och regional tillgång avseende vägledningstjänster.

Uppgifterna baserar sig på den utredning som arbets- och näringsministeriet beställt. I den utreddes tillgång, kvalitet och effekt i fråga om de av arbets- och näringsförvaltningens tjänster som stöder livslång vägledning och karriärplanering. Undersökningen koncentrerade sig på den yrkes- och karriärvägledning som arbets- och näringsbyråns psykologer erbjuder ur kundernas, psykologernas och de sakkunnigas samt ledningens och chefernas synvinklar.

Kunderna är i huvudsak nöjda med vägledningen men det behövs mer resurser

Undersökningen gav betydande indikationer på att vägledningen har positiva effekter på kundernas situation. En statistisk granskning visar att många kunder som deltagit i vägledningen har övergått till antingen arbete, studier eller tjänster och även antalet arbetslösa har minskat. Vägledningsarbetet har upplevts som en välfungerande och nyttig helhet för kunderna och arbetet har i regel fått mycket positiv respons.

Mest nöjda var de kunder som fått mer vägledning och kunder för vilka vägledningen lett till ett tydligt slutresultat. Kunderna lovordade mest tillgången till vägledning och handledarens sakkunskap. I fråga om nyttan med vägledningen fördelade sig dock kundernas svar och vissa upplevde att psykologen inte hade satt sig in i deras situation tillräckligt och vägledningen förblev alltför översiktlig. Detta kan förklaras av att brist på resurser hade framförts av många i undersökningen.

Samtliga grupper som svarade – kunder, psykologer, arbets- och näringstjänsternas sakkunniga, ledningen och cheferna – önskade mer resurser. Det ansågs att det inte fanns tillräckligt med psykologer och arbets- och näringsbyråns sakkunniga i förhållande till efterfrågan och regionala skillnader observerades i tillgången till tjänsterna. Man bör även rikta uppmärksamhet vid inriktningen av vägledningstjänsterna då tid hos psykologer skulle frigöras för dem som tydligt behöver tjänsterna.

Av undersökningen framgick att det multiprofessionella samarbetet bör ökas. Arbets- och näringsbyråns sakkunniga gav respons om att de inte fick tillräckligt information om kundernas situation varmed styrningen inte blev en nära del av den övriga processen i fråga om arbets- och näringstjänsterna. För att vägledningsarbetet ska lyckas vore det viktigt att psykologerna har tillräckligt med tid för att sätta sig in i kundernas situation och tid för att informera om diskussionerna och slutsatserna till arbets- och näringsbyråns sakkunniga som för kundarbetet vidare.

Utvecklingsrekommendationer som baserar sig på undersökningen

 1. Riktning av psykologernas individuella karriärvägledning till de kunder som behöver den mest. 
 2. Ökning av antalet psykologer och arbets- och näringsbyråns sakkunniga.
 3. Ökning av regional jämlikhet i fråga om tillgången till tjänster.
 4. Ökning av det multiprofessionella samarbetet.
 5. Utveckling av nya sätt för att avveckla kundköerna: ett alternativ är gruppinfon som ordnas för kunderna.
 6. Utvidgning av materialet på arbets- och näringsbyråns webbplats och utveckling av den elektroniska karriärvägledningsprocessen.
 7. Förbättring av tillgången till lämpliga arbetslokaler.
 8. Utveckling av uppföljningen av psykologiarbetet.
 9. Ökning av andelen kunder som talar annat språk än finska eller svenska som sitt modersmål.
 10. Utveckling av arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem (URA-systemet) som verktyg.
 11. Stöd av psykologernas yrkesmässiga utveckling.
 12. Synligare marknadsföring av arbets- och näringsbyråns yrkesvals- och karriärvägledningstjänster.

Utveckling av livslång vägledning ligger bakom

Hur enkäten genomfördes

 • I undersökningen genomfördes 26 sakkunnigintervjuer som ger bakgrundsfakta med arbets- och näringsbyråns psykologer (n=18) och sakkunniga (n=8).
 • Enkätundersökningen gjordes för fyra målgrupper under tidsperioden 11–25.11.2019: Arbets- och näringsbyråns psykologer (n=114), arbets- och näringsbyråns sakkunniga (n=303, arbets- och näringsbyråns ledning & chefer (n=26)) och kunder hos arbets- och näringsbyråns psykologer som erbjuder yrkes- och karriärvägledning (n=4 224). Därutöver gjordes en statistisk granskning.
 • Kundenkäten skickades under tidsperioden 1.1.2018–30.7.2019 i hela landet till kunder som avslutat vägledningstjänsten hos en psykolog. I sin helhet hörde cirka 33 700 kunder till denna grupp, svarsprocenten var 12,5 %.
 • Undersökningen genomfördes av MDI Public Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Marins regering har som ett mål skrivit in att skapa genuint livslånga och jämlika tjänster för livslång vägledning för att alla ska ha lika möjligheter till kontinuerligt lärande och för att kompetensutvecklingen ska riktas på ett strategiskt sätt med tanke på individen och samhället. Omvälvningarna i arbetslivet har gjort karriärplaneringen svårare, och personer behöver allt mer stöd i övergångsskeden mellan arbete och utbildning.

Med livslång vägledning avses alla de tjänster som en medborgare använder i olika skeden av sitt liv för att lösa frågor om sin utbildnings- och arbetskarriär och för att identifiera sin förmåga, kompetens och sina intressen. Vid sidan om arbets- och näringsbyråerna erbjuds vägledning av flera aktörer i Finland. Avsikten i år är att utarbeta en ny strategi för livslång vägledning där den nu utarbetade utredningen utnyttjas.

Målet för arbets- och näringsbyråns vägledning för yrkesvalet och karriären är att förbättra kundens arbetsmarknadsfärdigheter och övergången till arbetslivet. Den yrkes- och karriärvägledning som arbets- och näringsbyråns psykologer erbjuder är konfidentiell och avgiftsfri. Cirka 20 000 kunder omfattas årligen av denna tjänst. Alla personer i arbetsför ålder kan söka vägledning oberoende av sysselsättningsstatus.

Ytterligare upplysningar:
Anna Toni, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 209
Minna Mayer, sakkunnig, MDI Public Oy, [email protected]

Tillbaka till toppen