Hyppää sisältöön

Raportti: TE-toimistojen uraohjauspalveluilla merkittävä rooli työn ja koulutuksen siirtymävaiheissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.3.2020 14.44
Tiedote
Kuvassa asiakaspalvelutilanne, jossa nainen ojentaa esitettä nuorelle miehelle.

TE-toimistojen ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut koetaan tärkeäksi osaksi TE-palveluiden kokonaisuutta ja ohjaus on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden töihin, opintoihin ja palveluihin hakeutumiseen. Kehittämistarpeita on erityisesti ohjauspalveluiden resursoinnissa, asiakaskohdentamisessa ja alueellisessa saatavuudessa.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan tutkimukseen, jossa selvitettiin elinikäistä ohjausta ja urasuunnittelua tukevien TE-hallinnon palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tutkimuksessa keskityttiin TE-toimiston psykologien tarjoamaan ammatinvalinta- ja uraohjaukseen TE-toimiston asiakkaiden, psykologien ja asiantuntijoiden sekä johdon ja esimiesten näkökulmista.

Asiakkaat pääosin tyytyväisiä ohjaukseen, mutta resursseja tarvitaan lisää

Tutkimuksessa saatiin merkittäviä viitteitä siitä, että ohjauksella on myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden tilanteeseen. Tilastotarkastelu osoittaa, että ohjaukseen osallistuneilla asiakkailla on tapahtunut paljon siirtymiä joko töihin, opintoihin tai palveluihin ja myös työttömien määrä on pienentynyt. Ohjaustyö on koettu hyvin toimivaksi ja asiakkaille hyödylliseksi kokonaisuudeksi, josta on tullut pääsääntöisesti hyvää palautetta.

Tyytyväisimpiä olivat ne asiakkaat, jotka olivat saaneet enemmän ohjausta ja asiakkaat, joilla ohjaus oli johtanut jonkinlaiseen selkeään lopputulokseen. Asiakkaat antoivat eniten kiitosta ohjaukseen pääsystä ja ohjaajan asiantuntemuksesta. Ohjauksen hyödyllisyyden suhteen asiakkaiden vastaukset kuitenkin jakautuivat ja osa koki­, ettei psykologi ollut tarpeeksi perehtynyt heidän tilanteeseensa ja ohjaus jäi liian suurpiirteiseksi. Tätä saattaa selittää tutkimuksessa laajasti esiin tuotu resurssien puute.

Kaikki vastaajaryhmät – asiakkaat, psykologit, TE-asiantuntijat, johto ja esimiehet – toivoivat lisää resursseja. Psykologeja ja TE-asiantuntijoita ei nähty olevan tarpeeksi kysyntään nähden ja palveluiden saatavuudessa havaittiin alueellisia eroja. Ohjauspalveluiden kohdentamiseen tulisi myös kiinnittää huomiota, jolloin psykologien aikaa vapautuisi palvelua selkeästi tarvitseville.

Tutkimuksessa ilmeni, että moniammatillista yhteistyötä tulisi lisätä. TE-asiantuntijat antoivat palautetta, etteivät he saaneet tarpeeksi tietoa asiakkaiden tilanteesta, jolloin ohjaus ei nivoutunut tiiviisti osaksi muuta TE-palveluprosessia. Ohjaustyön onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että psykologeilla on riittävästi aikaa paneutua asiakkaiden tilanteeseen sekä aikaa viestiä keskusteluista ja niiden johtopäätöksistä TE-asiantuntijoille, jotka hoitavat asiakastyötä eteenpäin.

Tutkimuksen perusteella annetut kehittämissuositukset

 1. Psykologien henkilökohtaisen uraohjauksen kohdentaminen sitä selkeästi tarvitseville asiakkaille. 
 2. Psykologien ja TE-asiantuntijoiden määrän lisääminen.
 3. Alueellisen tasa-arvon lisääminen palvelujen saatavuudessa.
 4. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen.
 5. Kehitetään uusia tapoja asiakasjonojen purkuun: yhtenä vaihtoehtona ovat asiakkaille järjestetyt ryhmäinfot.
 6. Laajennetaan TE-verkkopalvelussa saatavilla olevien materiaalien määrää ja kehitetään sähköistä uraohjausprosessia.
 7. Sopivien työtilojen saatavuuden parantaminen
 8. Psykologityön seurannan kehittäminen
 9. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien asiakkaiden osuuden kasvattaminen
 10. TE-toimiston asiakastietojärjestelmän (URA-järjestelmän) kehittäminen työvälineenä
 11. Psykologien ammatillisen kehittymisen tukeminen
 12. TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluiden näkyvämpi mainostaminen

Taustalla elinikäisen ohjauksen kehittäminen

Tutkimuksen toteutus 

 • Tutkimuksessa tehtiin 26 taustoittavaa asiantuntijahaastattelua TE-toimiston psykologien (n=18) ja asiantuntijoiden (n=8) kanssa.
 • Kyselytutkimus tehtiin neljälle kohderyhmälle aikavälillä 11.11.–25.11.2019: TE-toimiston psykologit (n=114), TE-toimiston asiantuntijat (n=303, TE-toimiston johto ja esimiehet (n=26) ja TE-toimiston psykologien ammatinvalinta- ja uraohjauksen asiakkaat (n=4224). Lisäksi tehtiin tilastotarkastelu.
 • Asiakaskysely lähetettiin aikajaksolla 1.1.2018 - 30.7.2019 psykologin ohjauspalvelun päättäneille asiakkaille, koko maan alueella. Kokonaisuudessa tähän ryhmään kuului noin 33 700 asiakasta, vastausprosentti oli 12,5 %.
 • Tutkimuksen toteutti MDI Public Oy TEM:n tilauksesta

Marinin hallitus on kirjannut tavoitteeksi luoda aidosti elinikäiset ja yhdenvertaiset ohjauksen palvelut, jotta kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja jotta osaamisen kehittämistä ohjataan yksilön ja yhteiskunnan kannalta strategisesti. Työelämän murros on tehnyt urasuunnittelusta haastavampaa, ja henkilöt tarvitsevat yhä enemmän tukea työn ja koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheissa.

Elinikäisellä ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, joita kansalainen käyttää elämänsä aikana eri vaiheissa ratkaistakseen koulutus- ja työuraansa liittyviä kysymyksiä sekä tunnistaakseen kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa. Suomessa ohjausta tarjoavat monet eri tahot TE-toimistojen ohella. Tämän vuoden aikana on tarkoitus laatia uusi elinikäisen ohjauksen strategia, jossa nyt laadittua selvitystä hyödynnetään.

TE-toimiston ammatinvalinnan ja uraohjauksen tavoitteena on asiakkaan työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja työelämään siirtyminen. TE-toimiston psykologien ammatinvalinta- ja uraohjaus on luottamuksellista sekä maksutonta. Tähän palveluun osallistuu vuosittain noin 20 000 asiakasta. Kaikki työikäiset voivat hakeutua ohjaukseen työllisyysstatuksesta riippumatta.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Anna Toni, TEM, p. 0295 047 209
Asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy, [email protected]

 
Sivun alkuun