Hoppa till innehåll

Reformen av gruvlagen stärker allmänhetens möjligheter att påverka, förbättrar näringslivets utsikter och främjar beaktandet av miljöaspekter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.30 | Publicerad på svenska 9.9.2022 kl. 13.39
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i gruvlagen den 8 september 2022. Lagreformen stärker möjligheterna till påverkan på det lokala planet, förbättrar utsikterna för näringsverksamhet och främjar beaktandet av miljöaspekter.

”Reformen av gruvlagen är en del av en större helhet. Vi är mitt inne i en betydande energiomställning med siktet inställt på en mer hållbar framtid. Vi behöver kritiska mineraler som kan förädlas till högklassig teknik. Att utveckla vår självförsörjningsgrad av mineraler är ytterst viktigt både nationellt och på europeisk nivå”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Syftet med propositionen är att öka acceptansen för gruvor och möjligheterna till påverkan på det lokala planet. Beviljandet av gruvtillstånd förutsätter en plan som godkänts av kommunen. Enligt propositionsutkastet ska man vid tillståndsprövningen även beakta andra näringar bättre än för närvarande. Det föreslås också att villkoren för förlängning av giltighetstiden för malmletningstillstånd ska skärpas i syfte att förbättra fastighetsägarnas ställning och minska olägenheterna för invånarna i området.

I propositionsutkastet föreslås också att rätten till information ska förbättras genom årliga offentliga tillställningar. I bestämmelserna om förbehåll föreslås flera ändringar, bland annat en avgift av skattenatur för förbehållsområdena och en kortare förbehållstid.

Även om ändringarna medför tilläggskostnader för aktörerna inom gruvsektorn kommer de troligtvis också att balansera konkurrensen inom sektorn. En striktare reglering gallrar bort opålitliga aktörer, och detta gagnar också de aktörer som följer reglerna. Avgiften för förbehåll bedöms minska risken för omfattande onödigt förbehåll inom malmletningsverksamheten, vilket i sin tur förbättrar de andra företagens konkurrensställning.

Förbättringar i nivån på miljöskyddet

För att förbättra nivån på miljöskyddet föreslås det ändringar som syftar till att landskaps- och miljöaspekter samt naturens mångfald ska beaktas på ett effektivare sätt vid tillståndsprövningen. I propositionsutkastet föreslås skärpningar i bestämmelserna om säkerheter och ändringar i de bestämmelser som gäller upphörande av gruvdrift. I framtiden ska en stegvis nedläggning av gruvan beaktas bättre under gruvdriften och nedläggningen genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

I syfte att förbättra nivån på miljöskyddet har regeringspartierna också kommit överens om ett förbud mot malmletning i nationalparker och naturreservat och om skärpta villkor för malmletning som är tillåten i statens övriga naturskyddsområden. Dessa förslag ingår i regeringens proposition med förslag till naturvårdslag.

Reformen av gruvlagen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet tillsammans med intressentgrupperna.

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2023.

Ytterligare information:
Eeva-Maija Puheloinen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 084
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405
 

Tillbaka till toppen