Hallituksen esitys TEM/2022/124

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

HE 126/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, p. +35 8504616683

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä olisi kunnan hyväksymä kaava ja että lupaharkinnassa otettaisiin huomioon maisemalliset, ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset sekä muut elinkeinot nykyistä tehokkaammin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muun muassa maanomistajien suostumuksen edellyttämistä, kun malminetsintälupa on ollut voimassa kymmenen vuotta. Tiedonsaantioikeuksien parantamiseksi esityksessä ehdotetaan vuosittain pidettäviä avoimia yleisötilaisuuksia. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, muun muassa varausaluetta koskevia alueellisia rajoituksia ja varaajaa koskevan veronluonteisen maksun käyttöönottoa. Vakuuksia koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Esityksessä ehdotetaan täsmennyksiä luvan hakijan selvitysvelvollisuuteen ja asian selvittämistä koskevaan yhteistyömenettelyyn, joilla on merkitystä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kannalta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tiedottamista ja osallistumista koskevien säännösten osalta paliskuntien aseman yhdenmukaistamista. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä esitetään momentille 32.01.08 (Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot) 160 000 euroa määrärahaa kaivoslain muutosten toimeenpanoon liittyviin tehtäviin. Varausmaksun käyttöönotto tulisi tuottamaan arviolta 1–2 miljoonaa euroa vuodessa valtion budjetin tulopuolelle momentille 11.19.09 (Muut verotulot).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen